C#串口連接的讀取和發送詳解

一、串口連接的打開與關閉

串口,即COM口,在.NET中使用 SerialPort 類進行操作。串口開啟與關閉,是涉及慢速硬件的IO操作,頻繁打開或關閉會影響整體處理速度,甚至導致打開或關閉串口失敗。非特殊情況,串口一次性打開後,在退出程序時關閉串口即可。在打開串口前,可以設置一些常用的參數。常用的參數如下:

 (1)串口的接受/發送超時時間:ReadTimeout/WriteTimeout。

   (2)  串口的接受/發送緩存區大小:ReadBufferSize/WriteBufferSize。

具體代碼如下:

// Open Com
  _serialPort = new SerialPort(com, baud);
  if (_serialPort.IsOpen) _serialPort.Close();

  // Set the read / write timeouts
  _serialPort.ReadTimeout = 500;
  _serialPort.WriteTimeout = 500;

  // Set read / write buffer Size,the default of value is 1MB
  _serialPort.ReadBufferSize = 1024 * 1024;
  _serialPort.WriteBufferSize = 1024 * 1024;

  _serialPort.Open();

  // Discard Buffer
  _serialPort.DiscardInBuffer();
  _serialPort.DiscardOutBuffer();

    需要註意的是超出緩沖區的部分會被直接丟棄。因此,如果需要使用串口傳送大文件,那接收方和發送方都需要將各自的緩沖區域設置的足夠大,以便能夠一次性存儲下大文件的二進制數組。若條件限制,緩沖區域不能設置過大,那就需要在發送大文件的時候按照發送緩沖區大小分包去發送,接收方按順序把該數組組合起來形成接受文件的二進制數組。

二、串口發送

SerialPort 類發送支持二進制發送與文本發送,需要註意的是文本發送時,需要知道轉換的規則,一般常用的是ASCII、UTF7、UTF-8、UNICODE、UTF32。具體代碼如下:

#region Send
  /// <summary>
  /// 發送消息(byte數組)
  /// </summary>
  /// <param name="buffer"></param>
  /// <param name="offset"></param>
  /// <param name="count"></param>
  public void Send(byte[] buffer, int offset, int count)
  {
   lock (_mux)
   {
    _serialPort.Write(buffer, offset, count);
    _sendCount += (count - offset);
   }
  }

  /// <summary>
  /// 發送消息(字符串)
  /// </summary>
  /// <param name="encoding">字符串編碼方式,具體方式見<see cref="Encoding"/></param>
  /// <param name="message"></param>
  public void Send(Encoding encoding , string message)
  {
   lock (_mux)
   {
    var buffer = encoding.GetBytes(message);
    _serialPort.Write(buffer, 0, buffer.Length);
    _sendCount += buffer.Length;
   }
  }
  #endregion

三、串口接受

串口接受需要註意,消息接受與消息處理要代碼分離。不能把流程處理的代碼放入信息接受處,因為消息處理或多或少會有耗時,這會造成當發送方發送過快時,接受方的接受緩沖區會緩存多條消息。我們可以把接受到的消息放入隊列中,然後在外部線程中,嘗試去拿出該條消息進行消費。采用 “生產-消費”模式。具體代碼如下:

#region Receive
  private void PushMessage()
  {
   _serialPort.DataReceived += (sender, e) =>
   {
    lock (_mux)
    {
     if (_serialPort.IsOpen == false) return;
     int length = _serialPort.BytesToRead;
     byte[] buffer = new byte[length];
     _serialPort.Read(buffer, 0, length);
     _receiveCount += length;
     _messageQueue.Enqueue(buffer);
     _messageWaitHandle.Set();
    }
   };
  }

  /// <summary>
  /// 獲取串口接受到的內容
  /// </summary>
  /// <param name="millisecondsToTimeout">取消息的超時時間</param>
  /// <returns>返回byte數組</returns>
  public byte[] TryMessage(int millisecondsToTimeout = -1)
  {
   if (_messageQueue.TryDequeue(out var message))
   {
    return message;
   }

   if (_messageWaitHandle.WaitOne(millisecondsToTimeout))
   {
    if (_messageQueue.TryDequeue(out message))
    {
     return message;
    }
   }
   return default;
  }
  #endregion

四、完整代碼與測試結果

串口工具類的完整代碼如下:

using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;
using System.IO.Ports;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace SerialportDemo
{
 public class SSerialPort
 {
  private SerialPort _serialPort;
  private readonly ConcurrentQueue<byte[]> _messageQueue;
  private readonly EventWaitHandle _messageWaitHandle;
  private int _receiveCount, _sendCount;
  private readonly object _mux;
  public int ReceiveCount
  {
   get => _receiveCount;
  }
  public int SendCount
  {
   get => _sendCount;
  }
  public SSerialPort(string com, int baud )
  {
   // initialized
   _mux=new object();
   _receiveCount = 0;
   _sendCount = 0;
   _messageQueue = new ConcurrentQueue<byte[]>();
   _messageWaitHandle = new EventWaitHandle(false, EventResetMode.AutoReset);

   // Open Com
   OpenCom(com.ToUpper(),baud);

   // Receive byte
   PushMessage();
  }

  private void OpenCom(string com, int baud)
  {
   // Open Com
   _serialPort = new SerialPort(com, baud);
   if (_serialPort.IsOpen) _serialPort.Close();

   // Set the read / write timeouts
   _serialPort.ReadTimeout = 500;
   _serialPort.WriteTimeout = 500;

   // Set read / write buffer Size,the default of value is 1MB
   _serialPort.ReadBufferSize = 1024 * 1024;
   _serialPort.WriteBufferSize = 1024 * 1024;

   _serialPort.Open();

   // Discard Buffer
   _serialPort.DiscardInBuffer();
   _serialPort.DiscardOutBuffer();
  }


  #region Static
  /// <summary>
  /// 獲取當前計算機的串行端口名的數組
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  public static string[] GetPortNames()
  {
   return SerialPort.GetPortNames();
  }
  #endregion

  #region Receive
  private void PushMessage()
  {
   _serialPort.DataReceived += (sender, e) =>
   {
    lock (_mux)
    {
     if (_serialPort.IsOpen == false) return;
     int length = _serialPort.BytesToRead;
     byte[] buffer = new byte[length];
     _serialPort.Read(buffer, 0, length);
     _receiveCount += length;
     _messageQueue.Enqueue(buffer);
     _messageWaitHandle.Set();
    }
   };
  }

  /// <summary>
  /// 獲取串口接受到的內容
  /// </summary>
  /// <param name="millisecondsToTimeout">取消息的超時時間</param>
  /// <returns>返回byte數組</returns>
  public byte[] TryMessage(int millisecondsToTimeout = -1)
  {
   if (_messageQueue.TryDequeue(out var message))
   {
    return message;
   }

   if (_messageWaitHandle.WaitOne(millisecondsToTimeout))
   {
    if (_messageQueue.TryDequeue(out message))
    {
     return message;
    }
   }
   return default;
  }
  #endregion


  #region Send
  /// <summary>
  /// 發送消息(byte數組)
  /// </summary>
  /// <param name="buffer"></param>
  /// <param name="offset"></param>
  /// <param name="count"></param>
  public void Send(byte[] buffer, int offset, int count)
  {
   lock (_mux)
   {
    _serialPort.Write(buffer, offset, count);
    _sendCount += (count - offset);
   }
  }

  /// <summary>
  /// 發送消息(字符串)
  /// </summary>
  /// <param name="encoding">字符串編碼方式,具體方式見<see cref="Encoding"/></param>
  /// <param name="message"></param>
  public void Send(Encoding encoding , string message)
  {
   lock (_mux)
   {
    var buffer = encoding.GetBytes(message);
    _serialPort.Write(buffer, 0, buffer.Length);
    _sendCount += buffer.Length;
   }
  }
  #endregion

  /// <summary>
  /// 清空接受/發送總數統計
  /// </summary>
  public void ClearCount()
  {
   lock (_mux)
   {
    _sendCount = 0;
    _receiveCount = 0;
   }
  }

  /// <summary>
  /// 關閉串口
  /// </summary>
  public void Close()
  {
   _serialPort.Close();
  }
 }
}

測試代碼如下:

class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine($"該計算機可使用的串口列表:{string.Join(",", SSerialPort.GetPortNames())}");

   Console.Write("請輸入需要打開的串口:");
   string port = Console.ReadLine();
   SSerialPort com = new SSerialPort(port, 57600);
   Console.WriteLine($"串口 {port} 打開成功...");

   Console.Write("請輸入需要打開的串口發送的消息:");
   string text = Console.ReadLine();

   while (true)
   {
    com.Send(Encoding.Default, text);
    Console.WriteLine($"總共發送 {com.SendCount}");
    var message = com.TryMessage();
    if (message != null)
    {
     Console.WriteLine($"{DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss fff")} {Encoding.Default.GetString(message)}");

     //// TEST:從添加延時可以測試到,接受消息和處理消息必須分不同線程處理。因為對於消息的處理或多或少都需要耗時,這樣容易造成消息處理不及時。而添加到隊列後,我們可以隨時取出處理
     //System.Threading.Thread.Sleep(100*1);
    }
    Console.WriteLine($"總共接受 {com.ReceiveCount}");
   }


   Console.ReadKey();
  }
 }

使用串口工具測試如下,對於串口的接受如絲般順滑。當我們在消息中增加測試延時後,就會發現當串口工具繼續快速發送一段時間後關閉發送,發現使用隊列後,依然沒有丟失一條來自發送方的消息。

總結

到此這篇關於C#串口連接的讀取和發送的文章就介紹到這瞭,更多相關C#串口連接讀取和發送內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!

推薦閱讀: