array_values()在php中返回數組的操作實例

在對數組的一些操作上,有些人對於鍵值方面不太理解。為瞭方便大傢能夠更好地對一些值進行返回,本篇帶來瞭array_values() 函數進行介紹,使用後能直接返回數組。下面我們就array_values()函數的定義、語法、參數、返回值、實例進行介紹,一起都來看看返回數組的方法吧。

1、定義

array_values() 函數返回一個包含給定數組中所有鍵值的數組,但不保留鍵名。

2、語法

array_values(array)

3、參數

array

4、返回值

返回包含數組中所有的值的數組。

5、實例

<?php
$lu='this.txt';
$js= file_get_contents($lu);
$okjson=json_decode($js,true);
var_dump($okjson);
/*array(1) { ["this"]=> array(3) {
[0]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "a" ["url"]=> string(2) "aa" }
[1]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "b" ["url"]=> string(2) "bb" }
[2]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "c" ["url"]=> string(2) "cc" } } }
*/
unset($okjson["this"][1]);
var_dump($okjson);
/*
array(1) { ["this"]=> array(2) {
[0]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "a" ["url"]=> string(2) "aa" }
[2]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "c" ["url"]=> string(2) "cc" } } }
*/
$okjson['this'] = array_values($okjson['this']);
var_dump($okjson);
/*
array(1) { ["this"]=> array(2) {
[0]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "a" ["url"]=> string(2) "aa" }
[1]=> array(2) { ["name"]=> string(1) "c" ["url"]=> string(2) "cc" } } }
*/
?>

PHP array_values() 函數實例擴展:

實例

返回數組的所有值(非鍵名):

<?php
$a=array("Name"=>"Bill","Age"=>"60","Country"=>"USA");
print_r(array_values($a));
?>

到此這篇關於array_values()在php中返回數組的操作實例的文章就介紹到這瞭,更多相關array_values()在php中返回數組內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!

推薦閱讀: