Android實現橫屏切換科學計算器

本文實例為大傢分享瞭Android實現橫屏切換科學計算器的具體代碼,供大傢參考,具體內容如下

簡單計算器設計,實現以下功能:

1、豎屏時能實現基本的加減乘除運算、回退和清空輸入。
2、橫屏時變為科學計算器,實現函數計算、進制換算等功能。輸入計算公式,按等號鍵輸出計算結果。
3、公式輸入和結果顯示區支持長按彈出復制、粘貼功能。
4、使用計算器過程中應不彈出軟鍵盤。
5、可以通過進度條實時調整計算結果保留的小數點後位數,或者通過音量鍵完成同樣的效果。
6、實現附加功能:三角函數、階乘、XY、八進制轉換、十六進制轉換、√(Y&X)及括號,如sin(90)。

豎屏簡單計算器

豎屏界面設計xml代碼:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/white"
  tools:context=".MainActivity">
 
  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
 
    <EditText
      android:id="@+id/textView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:height="5dp"
      android:gravity="center|end"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="50sp"
      android:text=""
      android:enabled="true"
      android:textCursorDrawable="@null"
      android:background="@null"
      android:inputType="none"
      android:textIsSelectable="true"
      android:layout_height="5dp" />
 
 
    <SeekBar
      android:id="@+id/seekBar"
      style="@style/Widget.AppCompat.SeekBar.Discrete"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="6dp"
      android:layout_marginBottom="5dp"
      android:progressDrawable="@drawable/bar"
      android:min="1"
      android:max="10"/>
 
    <androidx.gridlayout.widget.GridLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:useDefaultMargins="false"
      app:columnCount="4"
      app:rowCount="5">
 
      <Button
        android:id="@+id/button5"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="C" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button6"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="÷" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button7"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="×" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button8"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="◁" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button9"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="1" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button10"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="2" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button11"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="3" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button12"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="-" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button13"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="4" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button14"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="5" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button15"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="6" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button16"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="#0000ff"
        android:text="+" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button17"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="7" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button18"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="8" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button19"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="9" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button20"
        android:background="@drawable/equals_button_style"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/white"
        app:layout_rowSpan="2"
        android:text="=" />
 
      <Button
        android:id="@+id/button21"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="%" />
      <Button
        android:id="@+id/button22"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="0" />
      <Button
        android:id="@+id/button23"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="24sp"
        android:textColor="@color/black"
        android:text="." />
    </androidx.gridlayout.widget.GridLayout>
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

豎屏效果圖:(調節進度條或通過音量鍵可以調節小數點位數唷!)

橫屏xml代碼:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/white"
  tools:context=".MainActivity">
  <!-- 結果顯示框 -->
  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
 
    <EditText
      android:id="@+id/input"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="75dp"
      android:cursorVisible="false"
      android:gravity="right|center_vertical"
      android:enabled="true"
      android:textCursorDrawable="@null"
      android:background="@null"
      android:inputType="none"
      android:textSize="30sp"
      android:textIsSelectable="true"/>
 
 
    <!-- 接下去采TableRow的格式進行佈局設計 -->
 
    <androidx.gridlayout.widget.GridLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:rowCount="7"
      app:columnCount="6">
 
      <TextView
        android:id="@+id/M"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:text=" Mem : " />
 
      <TextView
        android:id="@+id/mem"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_columnSpan="5"
        android:gravity="left"
        android:text=" 0" />
 
      <SeekBar
        android:id="@+id/seekBar"
        style="@style/Widget.AppCompat.SeekBar.Discrete"
        android:layout_width="match_parent"
        android:progressDrawable="@drawable/bar"
        android:layout_marginBottom="5dp"
        android:layout_height="6dp"
        app:layout_columnSpan="6"
        android:min="1"
        android:max="10"/>
 
      <TextView
        android:id="@+id/_drg"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:gravity="center"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="DEG" />
 
      <Button
        android:id="@+id/drg"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#888"
        android:text="DRG" />
 
      <Button
        android:id="@+id/mc"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_columnSpan="2"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"
        android:text="MC" />
 
      <Button
        android:id="@+id/c"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_columnSpan="2"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:textSize="18sp"
        android:text="C" />
 
      <Button
        android:id="@+id/sin"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="sin"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#888"
        android:textAllCaps="false"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/cos"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="false"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#888"
        android:text="cos" />
 
      <Button
        android:id="@+id/tan"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="false"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#888"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="tan" />
 
      <Button
        android:id="@+id/factorial"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="false"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#888"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="n!" />
 
      <Button
        android:id="@+id/bksp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        app:layout_columnSpan="2"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:textSize="18sp"
        android:text="◁" />
 
      <Button
        android:id="@+id/one"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="18sp"
        android:text="1" />
 
      <Button
        android:id="@+id/two"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="18sp"
        android:text="2" />
 
      <Button
        android:id="@+id/three"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:textSize="18sp"
        android:text="3" />
 
      <Button
        android:id="@+id/divide"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:textSize="18sp"
        android:text="÷" />
 
      <Button
        android:id="@+id/left"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="("
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/right"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text=")"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/four"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="4"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/five"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="5"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/six"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="6"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/mul"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:text="×"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/sqrt"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="√"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/square"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="^"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/seven"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="7"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/eight"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="8"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/nine"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="9"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/sub"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:text="-"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/log"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="false"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="log"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/ln"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAllCaps="false"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:text="ln"
        android:textColor="#888"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/dot"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="."
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/zero"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/buttonstyle"
        android:text="0"
        android:textSize="18sp"/>
 
 
 
      <LinearLayout
        android:id="@+id/linear"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal" >
 
        <Button
          android:id="@+id/bd"
          android:layout_height="match_parent"
          android:background="@drawable/buttonstyle"
          android:text="D"
          android:textSize="18sp"
          android:layout_weight="1"
          android:layout_width="match_parent" />
 
        <Button
          android:id="@+id/db"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:background="@drawable/buttonstyle"
          android:textSize="18sp"
          android:layout_weight="1"
          android:text="B" />
      </LinearLayout>
 
      <Button
        android:id="@+id/add"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/func_btn_style"
        android:textColor="#00b5e2"
        android:text="+"
        android:textSize="18sp"/>
 
      <Button
        android:id="@+id/equal"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/equals_button_style"
        android:textColor="#ffffff"
        app:layout_columnSpan="2"
        android:text="="
        android:textSize="18sp"/>
 
      <TextView
        android:id="@+id/T"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="提示 : "
        app:layout_columnSpan="6"/>
 
      <TextView
        android:id="@+id/tip"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="歡迎使用!"
        app:layout_columnSpan="6"/>
 
    </androidx.gridlayout.widget.GridLayout>
 
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

橫屏效果圖:

Java代碼如下:

package com.zjw;
 
import android.app.Activity;
import android.content.ClipboardManager;
import android.content.res.Configuration;
import android.graphics.Point;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.text.method.KeyListener;
import android.util.Log;
import android.view.Display;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
 
import androidx.annotation.NonNull;
 
import java.math.BigDecimal;
import java.util.StringTokenizer;
 
 
public class MainActivity extends Activity {
 
  /**
   * 定義變量
   */
  //舍入精度
  public static final int[] DEF_DIV_SCALE = {17};
  //初始化顯示數據
  private final String[] init =new String[1];
  //顯示框
  private EditText input;// 用於顯示輸出結果
  //劃動條
  private SeekBar seekBar;
  //普通控件及變量
  private Button[] btn = new Button[10];// 0~9十個數字
  private TextView mem, _drg, tip;
  private Button div, mul, sub, add, equal, sin, cos, tan, log, ln, sqrt,
      square, factorial, bksp, left, right, dot, bd, db, drg, mc, c;
  public String str_old;
  public String str_new;
  public boolean vbegin = true;// 控制輸入,true為重新輸入,false為接著輸入
  public boolean drg_flag = true;// true為角度,false為弧度
  public double pi = 4 * Math.atan(1);// π值
  public boolean tip_lock = true;// true為正確,可以繼續輸入,false錯誤,輸入鎖定
  public boolean equals_flag = true;// 是否在按下=之後輸入,true為之前,false為之後
 
 
  //定義ContextMenu中每個菜單選項的Id
  final int Menu_1 = Menu.FIRST;
  final int Menu_2 = Menu.FIRST + 1;
  private ClipboardManager mClipboard = null;
 
 
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    //導入菜單佈局
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }
 
 
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    //創建菜單項的點擊事件
    switch (item.getItemId()) {
      case R.id.menu_setting:
        Toast.makeText(this, "點擊瞭設置", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
        break;
      case R.id.menu_out:
//        Toast.makeText(this, "點擊瞭退出", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());//獲取PID
        System.exit(0);
        break;
 
      default:
        break;
    }
 
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
 
 
  /**
   *onCreate
   */
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    //切換佈局後調用,初始化顯示
    if(savedInstanceState!=null){
      init[0] = savedInstanceState.getString("exp");
      equals_flag = false;
    }
    //屏幕方向監聽
    int orientation = getResources().getConfiguration().orientation;
 
    if (orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
      // 橫屏內容
      setContentView(R.layout.activity_main2);
      InitWigdet();
      AllWigdetListener();
    }
    else if (orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
      // 豎屏內容
      setContentView(R.layout.activity_main);
      input = (EditText)findViewById(R.id.textView);
      input.setText(init[0]);
      seekBar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar);
      seekBar.setProgress(DEF_DIV_SCALE[0]);
      seekBar.setOnSeekBarChangeListener(onSeekBarChangeListener);
      Display defaultDisplay = getWindowManager().getDefaultDisplay();
      Point point = new Point();
      defaultDisplay.getSize(point);
      Integer x = point.x;
      Integer y = point.y;
 
      input.setKeyListener(new KeyListener() {
        @Override
        public int getInputType() {
          return 0;
        }
 
        @Override
        public boolean onKeyDown(View view, Editable editable, int i, KeyEvent keyEvent) {
          return false;
        }
 
        @Override
        public boolean onKeyUp(View view, Editable editable, int i, KeyEvent keyEvent) {
          return false;
        }
 
        @Override
        public boolean onKeyOther(View view, Editable editable, KeyEvent keyEvent) {
          return false;
        }
 
        @Override
        public void clearMetaKeyState(View view, Editable editable, int i) {
 
        }
      });
      View.OnClickListener onClearListener = new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          input.setText("");
        }
      };
      View.OnClickListener onClearLastListener = new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          String s = input.getText().toString();
          int len = s.length();
          if(len>0) {
            s = s.substring(0, len - 1);
            input.setText(s);
          }
        }
      };
      View.OnClickListener onEXPListener = new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          Button temp = (Button)view;
          String s = temp.getText().toString();
          String show = input.getText().toString();
          int len = show.length();
 
          if(show.length()==0){
            if(s.equals("+")||s.equals("×")||s.equals("÷")) return;
          }
          if((show.endsWith("+"))||(show.endsWith("-"))||(show.endsWith("×"))||(show.endsWith("÷"))||(show.endsWith("."))){
            if(s.equals("+")||s.equals("×")||s.equals("÷")||s.equals("-")||(s.equals("."))){
              show = show.substring(0,len-1) + s;
              input.setText(show);
            }else{
              input.append(s);
            }
          }else{
            input.append(s);
          }
        }
      };
      View.OnClickListener onEXECListener = new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          String s = input.getText().toString();
          if(s.length()==0) return;
          s = s.replace("×","*");
          s = s.replace("÷","/");
          s = s.replace("%","");
          if((s.endsWith("+"))||(s.endsWith("-"))||(s.endsWith("*"))||(s.endsWith("/"))||(s.endsWith(".")))return;
 
          try{
            String re = Calculator.conversion(s);
            re = round(re,DEF_DIV_SCALE[0]);
            if(re.indexOf(".") > 0){
              re = re.replaceAll("0+?$", "");//去掉多餘的0
              re = re.replaceAll("[.]$", "");//如最後一位是.則去掉
            }
            input.setText(re);
          }catch (Exception e){
            Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
            input.setText("");
          }
 
        }
      };
      View.OnClickListener onPERCENTCListener = new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          String s = input.getText().toString();
          if(s.length()==0) return;
          s = s.replace("×","*");
          s = s.replace("÷","/");
          s = s.replace("%","");
          if((s.endsWith("+"))||(s.endsWith("-"))||(s.endsWith("*"))||(s.endsWith("/"))||(s.endsWith("."))) return;
          s = s+"/100";
 
          try{
            String re = Calculator.conversion(s);
            re = round(re,DEF_DIV_SCALE[0]);
            if(re.indexOf(".") > 0){
              re = re.replaceAll("0+?$", "");//去掉多餘的0
              re = re.replaceAll("[.]$", "");//如最後一位是.則去掉
            }
            input.setText(re+"%");
          }catch (Exception e){
            Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
            input.setText("");
          }
 
        }
      };
      input.getLayoutParams().height = 2*y/7;
      Button button5 = (Button)findViewById(R.id.button5);  button5.getLayoutParams().width = x/4 ;button5.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button6 = (Button)findViewById(R.id.button6);  button6.getLayoutParams().width = x/4 ;button6.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button7 = (Button)findViewById(R.id.button7);  button7.getLayoutParams().width = x/4 ;button7.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button8 = (Button)findViewById(R.id.button8);  button8.getLayoutParams().width = x/4 ;button8.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button9 = (Button)findViewById(R.id.button9);  button9.getLayoutParams().width = x/4 ;button9.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button10 = (Button)findViewById(R.id.button10); button10.getLayoutParams().width = x/4 ;button10.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button11 = (Button)findViewById(R.id.button11); button11.getLayoutParams().width = x/4 ;button11.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button12 = (Button)findViewById(R.id.button12); button12.getLayoutParams().width = x/4 ;button12.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button13 = (Button)findViewById(R.id.button13); button13.getLayoutParams().width = x/4 ;button13.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button14 = (Button)findViewById(R.id.button14); button14.getLayoutParams().width = x/4 ;button14.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button15 = (Button)findViewById(R.id.button15); button15.getLayoutParams().width = x/4 ;button15.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button16 = (Button)findViewById(R.id.button16); button16.getLayoutParams().width = x/4 ;button16.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button17 = (Button)findViewById(R.id.button17); button17.getLayoutParams().width = x/4 ;button17.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button18 = (Button)findViewById(R.id.button18); button18.getLayoutParams().width = x/4 ;button18.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button19 = (Button)findViewById(R.id.button19); button19.getLayoutParams().width = x/4 ;button19.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button20 = (Button)findViewById(R.id.button20); button20.getLayoutParams().width = x/4 ;button20.getLayoutParams().height = 2*(y/8);
      Button button21 = (Button)findViewById(R.id.button21); button21.getLayoutParams().width = x/4 ;button21.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button22 = (Button)findViewById(R.id.button22); button22.getLayoutParams().width = x/4 ;button22.getLayoutParams().height = y/8;
      Button button23 = (Button)findViewById(R.id.button23); button23.getLayoutParams().width = x/4 ;button23.getLayoutParams().height = y/8;
 
      button6.setOnClickListener(onEXPListener);button7.setOnClickListener(onEXPListener);
      button9.setOnClickListener(onEXPListener);button10.setOnClickListener(onEXPListener);
      button11.setOnClickListener(onEXPListener);button12.setOnClickListener(onEXPListener);
      button13.setOnClickListener(onEXPListener);button14.setOnClickListener(onEXPListener);
      button15.setOnClickListener(onEXPListener);button16.setOnClickListener(onEXPListener);
      button17.setOnClickListener(onEXPListener);button18.setOnClickListener(onEXPListener);
      button19.setOnClickListener(onEXPListener);button21.setOnClickListener(onEXPListener);
      button22.setOnClickListener(onEXPListener);button23.setOnClickListener(onEXPListener);
      button5.setOnClickListener(onClearListener);
      button8.setOnClickListener(onClearLastListener);
      button20.setOnClickListener(onEXECListener);
      button21.setOnClickListener(onPERCENTCListener);
    }
  }
 
  /**
   * 初始化所有的組件
   */
  private void InitWigdet() {
    //獲取屏幕參數
    Display defaultDisplay = getWindowManager().getDefaultDisplay();
    Point point = new Point();
    defaultDisplay.getSize(point);
    Integer x = point.x;
    Integer y = point.y - 60;
    // 獲取界面元素
    input = (EditText) findViewById(R.id.input);
    input.setKeyListener(new KeyListener() {
      @Override
      public int getInputType() {
        return 0;
      }
 
      @Override
      public boolean onKeyDown(View view, Editable editable, int i, KeyEvent keyEvent) {
        return false;
      }
 
      @Override
      public boolean onKeyUp(View view, Editable editable, int i, KeyEvent keyEvent) {
        return false;
      }
 
      @Override
      public boolean onKeyOther(View view, Editable editable, KeyEvent keyEvent) {
        return false;
      }
 
      @Override
      public void clearMetaKeyState(View view, Editable editable, int i) {
 
      }
    });
    input.setText(init[0]);
 
    seekBar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar); //seekBar.getLayoutParams().height = y/7/3;
    seekBar.setProgress(DEF_DIV_SCALE[0]);
    seekBar.setOnSeekBarChangeListener(onSeekBarChangeListener);
 
    input.getLayoutParams().height = y/9;
    mem = (TextView) findViewById(R.id.mem);
    tip = (TextView) findViewById(R.id.tip);
    _drg = (TextView) findViewById(R.id._drg); _drg.getLayoutParams().width = x/6 ;_drg.getLayoutParams().height = y/10-8;
    btn[0] = (Button) findViewById(R.id.zero); btn[0].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[0].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[1] = (Button) findViewById(R.id.one); btn[1].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[1].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[2] = (Button) findViewById(R.id.two); btn[2].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[2].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[3] = (Button) findViewById(R.id.three); btn[3].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[3].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[4] = (Button) findViewById(R.id.four); btn[4].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[4].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[5] = (Button) findViewById(R.id.five); btn[5].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[5].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[6] = (Button) findViewById(R.id.six); btn[6].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[6].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[7] = (Button) findViewById(R.id.seven); btn[7].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[7].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[8] = (Button) findViewById(R.id.eight); btn[8].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[8].getLayoutParams().height = y/10;
    btn[9] = (Button) findViewById(R.id.nine); btn[9].getLayoutParams().width = x/6 ;btn[9].getLayoutParams().height = y/10;
    div = (Button) findViewById(R.id.divide); div.getLayoutParams().width = x/6 ;div.getLayoutParams().height = y/10;
    mul = (Button) findViewById(R.id.mul);mul.getLayoutParams().width = x/6 ;mul.getLayoutParams().height = y/10;
    sub = (Button) findViewById(R.id.sub); sub.getLayoutParams().width = x/6 ;sub.getLayoutParams().height = y/10;
    add = (Button) findViewById(R.id.add); add.getLayoutParams().width = x/6 ;add.getLayoutParams().height = y/10;
    equal = (Button) findViewById(R.id.equal); equal.getLayoutParams().width = 2*x/6 ;equal.getLayoutParams().height = y/10;
    sin = (Button) findViewById(R.id.sin); sin.getLayoutParams().width = x/6 ;sin.getLayoutParams().height = y/10-8;
    cos = (Button) findViewById(R.id.cos); cos.getLayoutParams().width = x/6 ;cos.getLayoutParams().height = y/10-8;
    tan = (Button) findViewById(R.id.tan); tan.getLayoutParams().width = x/6 ;tan.getLayoutParams().height = y/10-8;
    log = (Button) findViewById(R.id.log); log.getLayoutParams().width = x/6 ;log.getLayoutParams().height = y/10;
    ln = (Button) findViewById(R.id.ln); ln.getLayoutParams().width = x/6 ;ln.getLayoutParams().height = y/10;
    sqrt = (Button) findViewById(R.id.sqrt); sqrt.getLayoutParams().width = x/6 ;sqrt.getLayoutParams().height = y/10;
    square = (Button) findViewById(R.id.square); square.getLayoutParams().width = x/6 ;square.getLayoutParams().height = y/10;
    factorial = (Button) findViewById(R.id.factorial);factorial.getLayoutParams().width = x/6 ;factorial.getLayoutParams().height = y/10-8;
    bksp = (Button) findViewById(R.id.bksp);bksp.getLayoutParams().width = 2*x/6 ;bksp.getLayoutParams().height = y/10-8;
    left = (Button) findViewById(R.id.left); left.getLayoutParams().width = x/6 ;left.getLayoutParams().height = y/10;
    right = (Button) findViewById(R.id.right); right.getLayoutParams().width = x/6 ;right.getLayoutParams().height = y/10;
    dot = (Button) findViewById(R.id.dot);dot.getLayoutParams().width = x/6 ;dot.getLayoutParams().height = y/10;
    bd = (Button) findViewById(R.id.bd);
    LinearLayout linearLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.linear);linearLayout.getLayoutParams().width = x/6 ;linearLayout.getLayoutParams().height = y/10;
    db = (Button) findViewById(R.id.db);
 
    drg = (Button) findViewById(R.id.drg);drg.getLayoutParams().width = x/6 ;drg.getLayoutParams().height = y/10-8;
    mc = (Button) findViewById(R.id.mc); mc.getLayoutParams().width = 2*x/6 ;mc.getLayoutParams().height = y/10-8;
    c = (Button) findViewById(R.id.c); c.getLayoutParams().width = 2*x/6 ;c.getLayoutParams().height = y/10-8;
  }
 
  /**
   * 為所有按鍵綁定監聽器
   */
  private void AllWigdetListener() {
    // 數字鍵
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      btn[i].setOnClickListener(actionPerformed);
    }
    // 為+-x÷等按鍵綁定監聽器
    div.setOnClickListener(actionPerformed);
    mul.setOnClickListener(actionPerformed);
    sub.setOnClickListener(actionPerformed);
    add.setOnClickListener(actionPerformed);
    equal.setOnClickListener(actionPerformed);
    sin.setOnClickListener(actionPerformed);
    cos.setOnClickListener(actionPerformed);
    tan.setOnClickListener(actionPerformed);
    log.setOnClickListener(actionPerformed);
    ln.setOnClickListener(actionPerformed);
    sqrt.setOnClickListener(actionPerformed);
    square.setOnClickListener(actionPerformed);
    factorial.setOnClickListener(actionPerformed);
    bksp.setOnClickListener(actionPerformed);
    left.setOnClickListener(actionPerformed);
    right.setOnClickListener(actionPerformed);
    dot.setOnClickListener(actionPerformed);
    bd.setOnClickListener(actionPerformed);
    db.setOnClickListener(actionPerformed);
    drg.setOnClickListener(actionPerformed);
    mc.setOnClickListener(actionPerformed);
    c.setOnClickListener(actionPerformed);
  }
 
  /**
   * 鍵盤命令捕捉
   */
  String[] TipCommand = new String[500];
  int tip_i = 0;// TipCommand的指針
  private View.OnClickListener actionPerformed = new View.OnClickListener() {
 
    public void onClick(View v) {
      // 按鍵上的命令獲取
      String command = ((Button) v).getText().toString();
      // 顯示器上的字符串
      String str = input.getText().toString();
      // 檢測輸入是否合法
      if (equals_flag == false
          && "0123456789.()sincostanlnlogn!+-×÷√^".indexOf(command) != -1) {
        // 檢測顯示器上的字符串是否合法
        if (right(str)) {
          if ("+-×÷√^)".indexOf(command) != -1) {
            for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
              TipCommand[tip_i] = String.valueOf(str.charAt(i));
              tip_i++;
            }
            vbegin = false;
          }
        } else {
          input.setText("0");
          vbegin = true;
          tip_i = 0;
          tip_lock = true;
          tip.setText("welcome use the APP!");
        }
 
        equals_flag = true;
      }
      if (tip_i > 0)
        TipChecker(TipCommand[tip_i - 1], command);
      else if (tip_i == 0) {
        TipChecker("#", command);
      }
      if ("0123456789.()sincostanlnlogn!+-×÷√^".indexOf(command) != -1
          && tip_lock) {
        TipCommand[tip_i] = command;
        tip_i++;
      }
      // 若輸入正確,則將輸入信息顯示到顯示器上
      if ("0123456789.()sincostanlnlogn!+-×÷√^".indexOf(command) != -1
          && tip_lock) { // 共25個按鍵
        print(command);
        // 若果點擊瞭“DRG”,則切換當前弧度角度制,並將切換後的結果顯示到按鍵上方。
      } else if (command.compareTo("DRG") == 0 && tip_lock) {
        if (drg_flag == true) {
          drg_flag = false;
          _drg.setText("RAD");
        } else {
          drg_flag = true;
          _drg.setText("DEG");
        }
        // 如果輸入時退格鍵,並且是在按=之前
      } else if (command.compareTo("◁") == 0 && equals_flag) {
        // 一次刪除3個字符
        if (TTO(str) == 3) {
          if (str.length() > 3)
            input.setText(str.substring(0, str.length() - 3));
          else if (str.length() == 3) {
            input.setText("0");
            vbegin = true;
            tip_i = 0;
            tip.setText("welcome use the APP!");
          }
          // 依次刪除2個字符
        } else if (TTO(str) == 2) {
          if (str.length() > 2)
            input.setText(str.substring(0, str.length() - 2));
          else if (str.length() == 2) {
            input.setText("0");
            vbegin = true;
            tip_i = 0;
            tip.setText("welcome use the APP!");
          }
          // 依次刪除一個字符
        } else if (TTO(str) == 1) {
          // 若之前輸入的字符串合法則刪除一個字符
          if (right(str)) {
            if (str.length() > 1)
              input.setText(str.substring(0, str.length() - 1));
            else if (str.length() == 1) {
              input.setText("0");
              vbegin = true;
              tip_i = 0;
              tip.setText("welcome use the APP!");
            }
            // 若之前輸入的字符串不合法則刪除全部字符
          } else {
            input.setText("0");
            vbegin = true;
            tip_i = 0;
            tip.setText("welcome use the APP!");
          }
        }
        if (input.getText().toString().compareTo("-") == 0
            || equals_flag == false) {
          input.setText("0");
          vbegin = true;
          tip_i = 0;
          tip.setText("welcome use the APP!");
        }
        tip_lock = true;
        if (tip_i > 0)
          tip_i--;
        // 如果是在按=之後輸入退格鍵
      } else if (command.compareTo("Bksp") == 0 && equals_flag == false) {
        // 將顯示器內容設置為0
        input.setText("0");
        vbegin = true;
        tip_i = 0;
        tip_lock = true;
        tip.setText("welcome use the APP!");
        // 如果輸入的是清除鍵
      } else if (command.compareTo("C") == 0) {
        // 將顯示器內容設置為0
        input.setText("0");
        // 重新輸入標志置為true
        vbegin = true;
        // 緩存命令位數清0
        tip_i = 0;
        // 表明可以繼續輸入
        tip_lock = true;
        // 表明輸入=之前
        equals_flag = true;
        tip.setText("welcome use the APP!");
        // 如果輸入的是”MC“,則將存儲器內容清0
      } else if (command.compareTo("MC") == 0) {
        mem.setText("0");
        // 如果按”bd“則轉換進制
      } else if (command.compareTo("B") == 0) {
        String s = input.getText().toString();
        s = s.replace(".","");
        //非法字符清屏
        if(".+-x÷√^sincostanloglnn!()".indexOf(s) != -1){
          input.setText("0");
        }else
        {
          try {
            int a = Integer.valueOf(s);
            String re = Integer.toBinaryString(a);
            input.setText(re);
          }catch (Exception e){
            input.setText("");
            Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
 
        }
        // 如果按”db“則轉換進制
      }else if(command.compareTo("D") == 0){
        String s = input.getText().toString();
        s = s.replace(".","");
        input.setText("1234567890");
        //非法字符清屏
        if("23456789+-x÷√^sincostanloglnn!().".indexOf(s) != -1){
          input.setText("0");
        }else{
          try{
            Integer re = Integer.parseInt(s,2);
            input.setText(re.toString());
          }catch (Exception e){
            input.setText("");
            Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        }
      } else if (command.compareTo("=") == 0 && tip_lock && right(str)
          && equals_flag) {
        tip_i = 0;
        // 表明不可以繼續輸入
        tip_lock = false;
        // 表明輸入=之後
        equals_flag = false;
        // 保存原來算式樣子
        str_old = str;
        // 替換算式中的運算符,便於計算
        str = str.replaceAll("sin", "s");
        str = str.replaceAll("cos", "c");
        str = str.replaceAll("tan", "t");
        str = str.replaceAll("log", "g");
        str = str.replaceAll("ln", "l");
        str = str.replaceAll("n!", "!");
        // 重新輸入標志設置true
        vbegin = true;
        // 將-1x轉換成-
        str_new = str.replaceAll("-", "-1×");
        // 計算算式結果
        new calc().process(str_new);
      }
      // 表明可以繼續輸入
      tip_lock = true;
    }
  };
 
  /*
   * 檢測函數,對str進行前後語法檢測 為Tip的提示方式提供依據,與TipShow()配合使用 編號 字符 其後可以跟隨的合法字符 1 (
   * 數字|(|-|.|函數 2 ) 算符|)|√ ^ 3 . 數字|算符|)|√ ^ 4 數字 .|數字|算符|)|√ ^ 5 算符
   * 數字|(|.|函數 6 √ ^ ( |. | 數字 7 函數 數字|(|.
   *
   * 小數點前後均可省略,表示0 數字第一位可以為0
   */
  private void TipChecker(String tipcommand1, String tipcommand2) {
 
    // Tipcode1表示錯誤類型,Tipcode2表示名詞解釋類型
    int Tipcode1 = 0, Tipcode2 = 0;
    // 表示命令類型
    int tiptype1 = 0, tiptype2 = 0;
    // 括號數
    int bracket = 0;
    // “+-x÷√^”不能作為第一位
    if (tipcommand1.compareTo("#") == 0
        && (tipcommand2.compareTo("÷") == 0
        || tipcommand2.compareTo("×") == 0
        || tipcommand2.compareTo("+") == 0
        || tipcommand2.compareTo(")") == 0
        || tipcommand2.compareTo("√") == 0 || tipcommand2
        .compareTo("^") == 0)) {
      Tipcode1 = -1;
    }
    // 定義存儲字符串中最後一位的類型
    else if (tipcommand1.compareTo("#") != 0) {
      if (tipcommand1.compareTo("(") == 0) {
        tiptype1 = 1;
      } else if (tipcommand1.compareTo(")") == 0) {
        tiptype1 = 2;
      } else if (tipcommand1.compareTo(".") == 0) {
        tiptype1 = 3;
      } else if ("0123456789".indexOf(tipcommand1) != -1) {
        tiptype1 = 4;
      } else if ("+-×÷".indexOf(tipcommand1) != -1) {
        tiptype1 = 5;
      } else if ("√^".indexOf(tipcommand1) != -1) {
        tiptype1 = 6;
      } else if ("sincostanloglnn!".indexOf(tipcommand1) != -1) {
        tiptype1 = 7;
      }
      // 定義欲輸入的按鍵類型
      if (tipcommand2.compareTo("(") == 0) {
        tiptype2 = 1;
      } else if (tipcommand2.compareTo(")") == 0) {
        tiptype2 = 2;
      } else if (tipcommand2.compareTo(".") == 0) {
        tiptype2 = 3;
      } else if ("0123456789".indexOf(tipcommand2) != -1) {
        tiptype2 = 4;
      } else if ("+-×÷".indexOf(tipcommand2) != -1) {
        tiptype2 = 5;
      } else if ("√^".indexOf(tipcommand2) != -1) {
        tiptype2 = 6;
      } else if ("sincostanloglnn!".indexOf(tipcommand2) != -1) {
        tiptype2 = 7;
      }
 
      switch (tiptype1) {
        case 1:
          // 左括號後面直接接右括號,“+x÷”(負號“-”不算),或者"√^"
          if (tiptype2 == 2
              || (tiptype2 == 5 && tipcommand2.compareTo("-") != 0)
              || tiptype2 == 6)
            Tipcode1 = 1;
          break;
        case 2:
          // 右括號後面接左括號,數字,“+-x÷sin^...”
          if (tiptype2 == 1 || tiptype2 == 3 || tiptype2 == 4
              || tiptype2 == 7)
            Tipcode1 = 2;
          break;
        case 3:
          // “.”後面接左括號或者“sincos...”
          if (tiptype2 == 1 || tiptype2 == 7)
            Tipcode1 = 3;
          // 連續輸入兩個“.”
          if (tiptype2 == 3)
            Tipcode1 = 8;
          break;
        case 4:
          // 數字後面直接接左括號或者“sincos...”
          if (tiptype2 == 1 || tiptype2 == 7)
            Tipcode1 = 4;
          break;
        case 5:
          // “+-x÷”後面直接接右括號,“+-x÷√^”
          if (tiptype2 == 2 || tiptype2 == 5 || tiptype2 == 6)
            Tipcode1 = 5;
          break;
        case 6:
          // “√^”後面直接接右括號,“+-x÷√^”以及“sincos...”
          if (tiptype2 == 2 || tiptype2 == 5 || tiptype2 == 6
              || tiptype2 == 7)
            Tipcode1 = 6;
          break;
        case 7:
          // “sincos...”後面直接接右括號“+-x÷√^”以及“sincos...”
          if (tiptype2 == 2 || tiptype2 == 5 || tiptype2 == 6
              || tiptype2 == 7)
            Tipcode1 = 7;
          break;
      }
    }
    // 檢測小數點的重復性,Tipconde1=0,表明滿足前面的規則
    if (Tipcode1 == 0 && tipcommand2.compareTo(".") == 0) {
      int tip_point = 0;
      for (int i = 0; i < tip_i; i++) {
        // 若之前出現一個小數點點,則小數點計數加1
        if (TipCommand[i].compareTo(".") == 0) {
          tip_point++;
        }
        // 若出現以下幾個運算符之一,小數點計數清零
        if (TipCommand[i].compareTo("sin") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("cos") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("tan") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("log") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("ln") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("n!") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("√") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("^") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("÷") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("×") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("-") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("+") == 0
            || TipCommand[i].compareTo("(") == 0
            || TipCommand[i].compareTo(")") == 0) {
          tip_point = 0;
        }
      }
      tip_point++;
      // 若小數點計數大於1,表明小數點重復瞭
      if (tip_point > 1) {
        Tipcode1 = 8;
      }
    }
    // 檢測右括號是否匹配
    if (Tipcode1 == 0 && tipcommand2.compareTo(")") == 0) {
      int tip_right_bracket = 0;
      for (int i = 0; i < tip_i; i++) {
        // 如果出現一個左括號,則計數加1
        if (TipCommand[i].compareTo("(") == 0) {
          tip_right_bracket++;
        }
        // 如果出現一個右括號,則計數減1
        if (TipCommand[i].compareTo(")") == 0) {
          tip_right_bracket--;
        }
      }
      // 如果右括號計數=0,表明沒有響應的左括號與當前右括號匹配
      if (tip_right_bracket == 0) {
        Tipcode1 = 10;
      }
    }
    // 檢查輸入=的合法性
    if (Tipcode1 == 0 && tipcommand2.compareTo("=") == 0) {
      // 括號匹配數
      int tip_bracket = 0;
      for (int i = 0; i < tip_i; i++) {
        if (TipCommand[i].compareTo("(") == 0) {
          tip_bracket++;
        }
        if (TipCommand[i].compareTo(")") == 0) {
          tip_bracket--;
        }
      }
      // 若大於0,表明左括號還有未匹配的
      if (tip_bracket > 0) {
        Tipcode1 = 9;
        bracket = tip_bracket;
      } else if (tip_bracket == 0) {
        // 若前一個字符是以下之一,表明=號不合法
        if ("√^sincostanloglnn!".indexOf(tipcommand1) != -1) {
          Tipcode1 = 6;
        }
        // 若前一個字符是以下之一,表明=號不合法
        if ("+-×÷".indexOf(tipcommand1) != -1) {
          Tipcode1 = 5;
        }
      }
    }
    // 若命令式以下之一,則顯示相應的幫助信息
    if (tipcommand2.compareTo("MC") == 0)
      Tipcode2 = 1;
    if (tipcommand2.compareTo("C") == 0)
      Tipcode2 = 2;
    if (tipcommand2.compareTo("DRG") == 0)
      Tipcode2 = 3;
    if (tipcommand2.compareTo("Bksp") == 0)
      Tipcode2 = 4;
    if (tipcommand2.compareTo("sin") == 0)
      Tipcode2 = 5;
    if (tipcommand2.compareTo("cos") == 0)
      Tipcode2 = 6;
    if (tipcommand2.compareTo("tan") == 0)
      Tipcode2 = 7;
    if (tipcommand2.compareTo("log") == 0)
      Tipcode2 = 8;
    if (tipcommand2.compareTo("ln") == 0)
      Tipcode2 = 9;
    if (tipcommand2.compareTo("n!") == 0)
      Tipcode2 = 10;
    if (tipcommand2.compareTo("√") == 0)
      Tipcode2 = 11;
    if (tipcommand2.compareTo("^") == 0)
      Tipcode2 = 12;
    // 顯示幫助和錯誤信息
    TipShow(bracket, Tipcode1, Tipcode2, tipcommand1, tipcommand2);
 
  }
 
  /*
   * 反饋Tip信息,加強人機交互,與TipChecker()配合使用
   */
  private void TipShow(int bracket, int tipcode1, int tipcode2,String tipcommand1, String tipcommand2) {
 
    String tipmessage = "";
    if (tipcode1 != 0)
      tip_lock = false;// 表明輸入有誤
    switch (tipcode1) {
      case -1:
        tipmessage = tipcommand2 + " 不能作為第一個算符\n";
        break;
      case 1:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:數字/(/./-/函數 \n";
        break;
      case 2:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:)/算符 \n";
        break;
      case 3:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:)/數字/算符 \n";
        break;
      case 4:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:)/./數字 /算符 \n";
        break;
      case 5:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:(/./數字/函數 \n";
        break;
      case 6:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:(/./數字 \n";
        break;
      case 7:
        tipmessage = tipcommand1 + " 後應輸入:(/./數字 \n";
        break;
      case 8:
        tipmessage = "小數點重復\n";
        break;
      case 9:
        tipmessage = "不能計算,缺少 " + bracket + " 個 )";
        break;
      case 10:
        tipmessage = "不需要 )";
        break;
    }
    switch (tipcode2) {
      case 1:
        tipmessage = tipmessage + "[MC 用法: 清除記憶 MEM]";
        break;
      case 2:
        tipmessage = tipmessage + "[C 用法: 歸零]";
        break;
      case 3:
        tipmessage = tipmessage + "[DRG 用法: 選擇 DEG 或 RAD]";
        break;
      case 4:
        tipmessage = tipmessage + "[Bksp 用法: 退格]";
        break;
      case 5:
        tipmessage = tipmessage + "sin 函數用法示例:\n"
            + "DEG:sin30 = 0.5   RAD:sin1 = 0.84\n"
            + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n" + "sin(cos45),而不是sincos45";
        break;
      case 6:
        tipmessage = tipmessage + "cos 函數用法示例:\n"
            + "DEG:cos60 = 0.5   RAD:cos1 = 0.54\n"
            + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n" + "cos(sin45),而不是cossin45";
        break;
      case 7:
        tipmessage = tipmessage + "tan 函數用法示例:\n"
            + "DEG:tan45 = 1   RAD:tan1 = 1.55\n"
            + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n" + "tan(cos45),而不是tancos45";
        break;
      case 8:
        tipmessage = tipmessage + "log 函數用法示例:\n"
            + "log10 = log(5+5) = 1\n" + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n"
            + "log(tan45),而不是logtan45";
        break;
      case 9:
        tipmessage = tipmessage + "ln 函數用法示例:\n"
            + "ln10 = le(5+5) = 2.3  lne = 1\n"
            + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n" + "ln(tan45),而不是lntan45";
        break;
      case 10:
        tipmessage = tipmessage + "n! 函數用法示例:\n"
            + "n!3 = n!(1+2) = 3×2×1 = 6\n" + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n"
            + "n!(log1000),而不是n!log1000";
        break;
      case 11:
        tipmessage = tipmessage + "√ 用法示例:開任意次根號\n"
            + "如:27開3次根為 27√3 = 3\n" + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n"
            + "(函數)√(函數) , (n!3)√(log100) = 2.45";
        break;
      case 12:
        tipmessage = tipmessage + "^ 用法示例:開任意次平方\n" + "如:2的3次方為 2^3 = 8\n"
            + "註:與其他函數一起使用時要加括號,如:\n"
            + "(函數)√(函數) , (n!3)^(log100) = 36";
        break;
    }
    // 將提示信息顯示到tip
    tip.setText(tipmessage);
  }
 
  /**
   * 將信息顯示在顯示屏上
   */
  private void print(String str) {
    // 清屏後輸出
    if (vbegin) {
      input.setText(str);
    } else {
      input.append(str);
    }
    vbegin = false;
  }
 
  /*
   * 檢測函數,返回值為3、2、1 表示應當一次刪除幾個? Three+Two+One = TTO 為Bksp按鈕的刪除方式提供依據
   * 返回3,表示str尾部為sin、cos、tan、log中的一個,應當一次刪除3個 返回2,表示str尾部為ln、n!中的一個,應當一次刪除2個
   * 返回1,表示為除返回3、2外的所有情況,隻需刪除一個(包含非法字符時要另外考慮:應清屏)
   */
  private int TTO(String str) {
    if ((str.charAt(str.length() - 1) == 'n'
        && str.charAt(str.length() - 2) == 'i' && str.charAt(str
        .length() - 3) == 's')
        || (str.charAt(str.length() - 1) == 's'
        && str.charAt(str.length() - 2) == 'o' && str
        .charAt(str.length() - 3) == 'c')
        || (str.charAt(str.length() - 1) == 'n'
        && str.charAt(str.length() - 2) == 'a' && str
        .charAt(str.length() - 3) == 't')
        || (str.charAt(str.length() - 1) == 'g'
        && str.charAt(str.length() - 2) == 'o' && str
        .charAt(str.length() - 3) == 'l')) {
      return 3;
    } else if ((str.charAt(str.length() - 1) == 'n' && str.charAt(str
        .length() - 2) == 'l')
        || (str.charAt(str.length() - 1) == '!' && str.charAt(str
        .length() - 2) == 'n')) {
      return 2;
    } else {
      return 1;
    }
  }
 
  /*
   * 判斷一個str是否是合法的,返回值為true、false
   * 隻包含0123456789.()sincostanlnlogn!+-×÷√^的是合法的str,返回true
   * 包含瞭除0123456789.()sincostanlnlogn!+-×÷√^以外的字符的str為非法的,返回false
   */
  private boolean right(String str) {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < str.length(); i++) {
      if (str.charAt(i) != '0' && str.charAt(i) != '1'
          && str.charAt(i) != '2' && str.charAt(i) != '3'
          && str.charAt(i) != '4' && str.charAt(i) != '5'
          && str.charAt(i) != '6' && str.charAt(i) != '7'
          && str.charAt(i) != '8' && str.charAt(i) != '9'
          && str.charAt(i) != '.' && str.charAt(i) != '-'
          && str.charAt(i) != '+' && str.charAt(i) != '×'
          && str.charAt(i) != '÷' && str.charAt(i) != '√'
          && str.charAt(i) != '^' && str.charAt(i) != 's'
          && str.charAt(i) != 'i' && str.charAt(i) != 'n'
          && str.charAt(i) != 'c' && str.charAt(i) != 'o'
          && str.charAt(i) != 't' && str.charAt(i) != 'a'
          && str.charAt(i) != 'l' && str.charAt(i) != 'g'
          && str.charAt(i) != '(' && str.charAt(i) != ')'
          && str.charAt(i) != '!')
        break;
    }
    if (i == str.length()) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
 
  /*
   * 整個計算核心,
   * 隻要將表達式的整個字符串傳入calc().process()就可以實行計算瞭 算法包括以下幾部分:
   * 1、計算部分
   * process(String str) 當然,這是建立在查錯無錯誤的情況下
   * 2、數據格式化 FP(double n) 使數據有相當的精確度
   * 3、階乘算法 N(double n) 計算n!,將結果返回
   * 4、錯誤提示 showError(int code ,String str)
   * 將錯誤返回
   */
  public class calc {
 
    public calc() {
 
    }
 
    final int MAXLEN = 500;
 
    /*
     * 計算表達式 從左向右掃描,數字入number棧,運算符入operator棧
     * +-基本優先級為1,
     * ×÷基本優先級為2,
     * log ln sin cos tan n!基本優先級為3,
     * √^基本優先級為4
     * 括號內層運算符比外層同級運算符優先級高4
     * 當前運算符優先級高於棧頂壓棧,
     * 低於棧頂彈出一個運算符與兩個數進行運算
     * 重復直到當前運算符大於棧頂
     *  掃描完後對剩下的運算符與數字依次計算
     */
    public void process(String str) {
      int weightPlus = 0, topOp = 0, topNum = 0, flag = 1, weightTemp = 0;
      // weightPlus為同一()下的基本優先級,weightTemp臨時記錄優先級的變化
      // topOp為weight[],operator[]的計數器;topNum為number[]的計數器
      // flag為正負數的計數器,1為正數,-1為負數
      int weight[]; // 保存operator棧中運算符的優先級,以topOp計數
      double number[]; // 保存數字,以topNum計數
      char ch, ch_gai, operator[];// operator[]保存運算符,以topOp計數
      String num;// 記錄數字,str以+-×÷()sctgl!√^分段,+-×÷()sctgl!√^字符之間的字符串即為數字
      weight = new int[MAXLEN];
      number = new double[MAXLEN];
      operator = new char[MAXLEN];
      String expression = str;
      StringTokenizer expToken = new StringTokenizer(expression,
          "+-×÷()sctgl!√^");
      int i = 0;
      while (i < expression.length()) {
        ch = expression.charAt(i);
        // 判斷正負數
        if (i == 0) {
          if (ch == '-')
            flag = -1;
        } else if (expression.charAt(i - 1) == '(' && ch == '-')
          flag = -1;
        // 取得數字,並將正負符號轉移給數字
        if (ch <= '9' && ch >= '0' || ch == '.' || ch == 'E') {
          num = expToken.nextToken();
          ch_gai = ch;
          Log.e("guojs", ch + "--->" + i);
          // 取得整個數字
          while (i < expression.length()
              && (ch_gai <= '9' && ch_gai >= '0' || ch_gai == '.' || ch_gai == 'E')) {
            ch_gai = expression.charAt(i++);
            Log.e("guojs", "i的值為:" + i);
          }
          // 將指針退回之前的位置
          if (i >= expression.length())
            i -= 1;
          else {
            i -= 2;
          }
          if (num.compareTo(".") == 0)
            number[topNum++] = 0;
            // 將正負符號轉移給數字
          else {
            number[topNum++] = Double.parseDouble(num) * flag;
            flag = 1;
          }
        }
        // 計算運算符的優先級
        if (ch == '(')
          weightPlus += 4;
        if (ch == ')')
          weightPlus -= 4;
        if (ch == '-' && flag == 1 || ch == '+' || ch == '×'
            || ch == '÷' || ch == 's' || ch == 'c' || ch == 't'
            || ch == 'g' || ch == 'l' || ch == '!' || ch == '√'
            || ch == '^') {
          switch (ch) {
            // +-的優先級最低,為1
            case '+':
            case '-':
              weightTemp = 1 + weightPlus;
              break;
            // x÷的優先級稍高,為2
            case '×':
            case '÷':
              weightTemp = 2 + weightPlus;
              break;
            // sincos之類優先級為3
            case 's':
            case 'c':
            case 't':
            case 'g':
            case 'l':
            case '!':
              weightTemp = 3 + weightPlus;
              break;
            // 其餘優先級為4
            // case '^':
            // case '√':
            default:
              weightTemp = 4 + weightPlus;
              break;
          }
          // 如果當前優先級大於堆棧頂部元素,則直接入棧
          if (topOp == 0 || weight[topOp - 1] < weightTemp) {
            weight[topOp] = weightTemp;
            operator[topOp] = ch;
            topOp++;
            // 否則將堆棧中運算符逐個取出,直到當前堆棧頂部運算符的優先級小於當前運算符
          } else {
            while (topOp > 0 && weight[topOp - 1] >= weightTemp) {
              switch (operator[topOp - 1]) {
                // 取出數字數組的相應元素進行運算
                case '+':
                  number[topNum - 2] += number[topNum - 1];
                  break;
                case '-':
                  number[topNum - 2] -= number[topNum - 1];
                  break;
                case '×':
                  number[topNum - 2] *= number[topNum - 1];
                  break;
                // 判斷除數為0的情況
                case '÷':
                  if (number[topNum - 1] == 0) {
                    showError(1, str_old);
                    return;
                  }
                  number[topNum - 2] /= number[topNum - 1];
                  break;
                case '√':
                  if (number[topNum - 1] == 0
                      || (number[topNum - 2] < 0 && number[topNum - 1] % 2 == 0)) {
                    showError(2, str_old);
                    return;
                  }
                  number[topNum - 2] = Math.pow(
                      number[topNum - 2],
                      1 / number[topNum - 1]);
                  break;
                case '^':
                  number[topNum - 2] = Math.pow(
                      number[topNum - 2], number[topNum - 1]);
                  break;
                // 計算時進行角度弧度的判斷及轉換
                // sin
                case 's':
                  if (drg_flag == true) {
                    number[topNum - 1] = Math
                        .sin((number[topNum - 1] / 180)
                            * pi);
                  } else {
                    number[topNum - 1] = Math
                        .sin(number[topNum - 1]);
                  }
                  topNum++;
                  break;
                // cos
                case 'c':
                  if (drg_flag == true) {
                    number[topNum - 1] = Math
                        .cos((number[topNum - 1] / 180)
                            * pi);
                  } else {
                    number[topNum - 1] = Math
                        .cos(number[topNum - 1]);
                  }
                  topNum++;
                  break;
                // tan
                case 't':
                  if (drg_flag == true) {
                    if ((Math.abs(number[topNum - 1]) / 90) % 2 == 1) {
                      showError(2, str_old);
                      return;
                    }
                    number[topNum - 1] = Math
                        .tan((number[topNum - 1] / 180)
                            * pi);
                  } else {
                    if ((Math.abs(number[topNum - 1]) / (pi / 2)) % 2 == 1) {
                      showError(2, str_old);
                      return;
                    }
                    number[topNum - 1] = Math
                        .tan(number[topNum - 1]);
                  }
                  topNum++;
                  break;
                // log
                case 'g':
                  if (number[topNum - 1] <= 0) {
                    showError(2, str_old);
                    return;
                  }
                  number[topNum - 1] = Math
                      .log10(number[topNum - 1]);
                  topNum++;
                  break;
                // ln
                case 'l':
                  if (number[topNum - 1] <= 0) {
                    showError(2, str_old);
                    return;
                  }
                  number[topNum - 1] = Math
                      .log(number[topNum - 1]);
                  topNum++;
                  break;
                // 階乘
                case '!':
                  if (number[topNum - 1] > 170) {
                    showError(3, str_old);
                    return;
                  } else if (number[topNum - 1] < 0) {
                    showError(2, str_old);
                    return;
                  }
                  number[topNum - 1] = N(number[topNum - 1]);
                  topNum++;
                  break;
              }
              // 繼續取堆棧的下一個元素進行判斷
              topNum--;
              topOp--;
            }
            // 將運算符如堆棧
            weight[topOp] = weightTemp;
            operator[topOp] = ch;
            topOp++;
          }
        }
        i++;
      }
      // 依次取出堆棧的運算符進行運算
      while (topOp > 0) {
        // +-x直接將數組的後兩位數取出運算
        switch (operator[topOp - 1]) {
          case '+':
            number[topNum - 2] += number[topNum - 1];
            break;
          case '-':
            number[topNum - 2] -= number[topNum - 1];
            break;
          case '×':
            number[topNum - 2] *= number[topNum - 1];
            break;
          // 涉及到除法時要考慮除數不能為零的情況
          case '÷':
            if (number[topNum - 1] == 0) {
              showError(1, str_old);
              return;
            }
            number[topNum - 2] /= number[topNum - 1];
            break;
          case '√':
            if (number[topNum - 1] == 0
                || (number[topNum - 2] < 0 && number[topNum - 1] % 2 == 0)) {
              showError(2, str_old);
              return;
            }
            number[topNum - 2] = Math.pow(number[topNum - 2],
                1 / number[topNum - 1]);
            break;
          case '^':
            number[topNum - 2] = Math.pow(number[topNum - 2],
                number[topNum - 1]);
            break;
          // sin
          case 's':
            if (drg_flag == true) {
              number[topNum - 1] = Math
                  .sin((number[topNum - 1] / 180) * pi);
            } else {
              number[topNum - 1] = Math.sin(number[topNum - 1]);
            }
            topNum++;
            break;
          // cos
          case 'c':
            if (drg_flag == true) {
              number[topNum - 1] = Math
                  .cos((number[topNum - 1] / 180) * pi);
            } else {
              number[topNum - 1] = Math.cos(number[topNum - 1]);
            }
            topNum++;
            break;
          // tan
          case 't':
            if (drg_flag == true) {
              if ((Math.abs(number[topNum - 1]) / 90) % 2 == 1) {
                showError(2, str_old);
                return;
              }
              number[topNum - 1] = Math
                  .tan((number[topNum - 1] / 180) * pi);
            } else {
              if ((Math.abs(number[topNum - 1]) / (pi / 2)) % 2 == 1) {
                showError(2, str_old);
                return;
              }
              number[topNum - 1] = Math.tan(number[topNum - 1]);
            }
            topNum++;
            break;
          // 對數log
          case 'g':
            if (number[topNum - 1] <= 0) {
              showError(2, str_old);
              return;
            }
            number[topNum - 1] = Math.log10(number[topNum - 1]);
            topNum++;
            break;
          // 自然對數ln
          case 'l':
            if (number[topNum - 1] <= 0) {
              showError(2, str_old);
              return;
            }
            number[topNum - 1] = Math.log(number[topNum - 1]);
            topNum++;
            break;
          // 階乘
          case '!':
            if (number[topNum - 1] > 170) {
              showError(3, str_old);
              return;
            } else if (number[topNum - 1] < 0) {
              showError(2, str_old);
              return;
            }
            number[topNum - 1] = N(number[topNum - 1]);
            topNum++;
            break;
        }
        // 取堆棧下一個元素計算
        topNum--;
        topOp--;
      }
      // 如果是數字太大,提示錯誤信息
      if (number[0] > 7.3E306) {
        showError(3, str_old);
        return;
      }
      // 輸出最終結果
      input.setText(String.valueOf(FP(number[0])));
      tip.setText("計算完畢,要繼續請按歸零鍵 C");
      mem.setText(str_old + "=" + String.valueOf(FP(number[0])));
    }
 
    /*
     * FP = floating point 控制小數位數,達到精度 否則會出現
     * 0.6-0.2=0.39999999999999997的情況,用FP即可解決,使得數為0.4 本格式精度為15位
     */
    public double FP(double n) {
      // NumberFormat format=NumberFormat.getInstance(); //創建一個格式化類f
      // format.setMaximumFractionDigits(18); //設置小數位的格式
//      DecimalFormat format = new DecimalFormat("0.#############");
      Double re = n;
      String s = round(re.toString(),DEF_DIV_SCALE[0]);
      return Double.parseDouble(s);
    }
 
    /*
     * 階乘算法
     */
    public double N(double n) {
      int i = 0;
      double sum = 1;
      // 依次將小於等於n的值相乘
      for (i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sum * i;
      }
      return sum;
    }
 
    /*
     * 錯誤提示,按瞭"="之後,若計算式在process()過程中,出現錯誤,則進行提示
     */
    public void showError(int code, String str) {
      String message = "";
      switch (code) {
        case 1:
          message = "零不能作除數";
          break;
        case 2:
          message = "函數格式錯誤";
          break;
        case 3:
          message = "值太大瞭,超出范圍";
      }
      input.setText("\"" + str + "\"" + ": " + message);
      tip.setText(message + "\n" + "計算完畢,要繼續請按歸零鍵 C");
    }
  }
 
  /**
   *保存切換頁面時EditEext中的值
   */
  @Override  //這種方式保存數據隻是臨時保存,無法永久保存
  protected void onSaveInstanceState(@NonNull Bundle outState) { //該函數用於提取出歷史數據,保存到outState中
    super.onSaveInstanceState(outState);
    init[0] = input.getText().toString();
    outState.putString("exp",init[0]);
  }
 
  /**
   *舍入精度
   */
  public static String round(String v, int scale) {
    if (scale < 0) {
      throw new IllegalArgumentException(
          "The scale must be a positive integer or zero");
    }
    BigDecimal b = new BigDecimal(v);
    BigDecimal one = new BigDecimal("1");
 
    BigDecimal re = b.divide(one, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
 
    return re.toString();
  }
 
//  @Override
//  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
//    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
//    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
//    return true;
//  }
 
  /**
   *音量鍵事件
   */
  @Override
  public boolean onKeyDown (int keyCode, KeyEvent event) {
 
    String s = input.getText().toString();
    if(s.length()<1){
 
    }else {
      switch (keyCode) {
        // 音量減小
        case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN:
          if(DEF_DIV_SCALE[0]>1)
            DEF_DIV_SCALE[0]--;
          seekBar.setProgress(DEF_DIV_SCALE[0]);
          Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "DOWN " + DEF_DIV_SCALE[0], Toast.LENGTH_SHORT).show();
          if(s.contains(".")) input.setText(round(s,DEF_DIV_SCALE[0]));
          // 音量減小時應該執行的功能代碼
          return true;
 
        // 音量增大
        case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP:
          if(DEF_DIV_SCALE[0]<40)
            DEF_DIV_SCALE[0]++;
          seekBar.setProgress(DEF_DIV_SCALE[0]);
          Toast.makeText(this.getApplicationContext(), "UP " + DEF_DIV_SCALE[0], Toast.LENGTH_SHORT).show();
          if(s.contains(".")) input.setText(round(s,DEF_DIV_SCALE[0]));
          // 音量增大時應該執行的功能代碼
          return true;
      }
    }
    return super.onKeyDown (keyCode, event);
  }
 
  /**
   * 滑動條事件
   */
  public SeekBar.OnSeekBarChangeListener onSeekBarChangeListener = new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
    @Override
    public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
      //txt_cur.setText("當前進度值:" + progress + " / 100 ");
      String s = input.getText().toString();
      if(s.length()<1){
        return;
      }else{
        if(progress>DEF_DIV_SCALE[0]){
          DEF_DIV_SCALE[0] = progress;
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "UP " + DEF_DIV_SCALE[0], Toast.LENGTH_SHORT).show();
          if(s.contains(".")) input.setText(round(s,DEF_DIV_SCALE[0]));
        }else if(progress<DEF_DIV_SCALE[0]){
          DEF_DIV_SCALE[0] = progress;
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "DOWN " + DEF_DIV_SCALE[0], Toast.LENGTH_SHORT).show();
          if(s.contains(".")) input.setText(round(s,DEF_DIV_SCALE[0]));
        }
      }
    }
 
    @Override
    public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
      //Toast.makeText(mContext, "觸碰SeekBar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
 
    @Override
    public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
      //Toast.makeText(mContext, "放開SeekBar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  };
 
  /**
   * 二進制2十進制
   */
  public int BinaryToDecimal(String s){
    int binaryNumber = Integer.valueOf(s);
    int decimal = 0;
    int p = 0;
    while(true){
      if(binaryNumber == 0){
        break;
      } else {
        int temp = binaryNumber%10;
        decimal += temp*Math.pow(2, p);
        binaryNumber = binaryNumber/10;
        p++;
      }
    }
    return decimal;
  }
 
  /**
   *十進制2二進制
   */
 
 
}

以上就是本文的全部內容,希望對大傢的學習有所幫助,也希望大傢多多支持WalkonNet。