PHP好看的版權信息註釋圖型實例詳解

1.神獸

<?php
/**
 * ┏┻━━━━━┻┓
 * ┃    ┃
 * ┃ ┳┛ ┗┳ ┃
 * ┃  ┻  ┃
 * ┗━┓ ┏━━━┛
 * ┃ ┃神獸 保佑
 * ┃ ┃代碼無BUG
 * ┃ ┗━━━━━━━━━┓
 * ┃ WalkonNet jb51.net ┣┓
 * ┃   ┏┛
 * ┗━┓ ┏━━━┓ ┏┛
 * ┗━┛ ┗━┛
 */
 ?>

2.佛祖

///
//       _ooOoo_       //
//      o8888888o       //
//      88" . "88       //
//      (| ^_^ |)       //
//      O\ = /O       //
//      ____/`---'\____      //
//     .' \\|  |// `.      //
//     / \\||| : |||// \     //
//     / _||||| -:- |||||- \     //
//     | | \\\ - /// | |     //
//     | \_| ''\---/'' | |     //
//     \ .-\__ `-` ___/-. /     //
//    ___`. .' /--.--\ `. . ___     //
//    ."" '< `.___\_<|>_/___.' >'"".    //
//   | | : `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |    //
//   \ \ `-. \_ __\ /__ _/ .-` / /    //
//  ========`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'========  //
//       `=---='       //
//  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  //
//  佛祖保佑 永無BUG WalkonNet jb51.net     //
///

3.單身狗

<?php
/**
 * ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░
 * ░░░░░░░░░▐█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌░
 * ░░░░░░░░▐▀▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐
 * ░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐
 * ░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐
 * ░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌
 * ░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒
 * ░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐
 * ░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄
 * ░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒
 * ▀▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒
 * 單身狗就這樣默默地看著你,一句話也不說。
 *

到此這篇關於PHP好看的版權信息註釋圖型實例詳解的文章就介紹到這瞭,更多相關PHP好看的版權信息註釋圖型內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!

推薦閱讀: