JS實現購物車中商品總價計算

JS計算購物車中商品總價,供大傢參考,具體內容如下

題目要求:

購物車中有若幹商品信息,其中包括商品的名稱、單價、數量,計算購物車中商品的總價。

具體思路:

商品信息通過創建商品對象來實現,若幹商品的加和通過創建數組來放置若幹商品,再通過遍歷數組讀取指定屬性對價格進行計算。

具體代碼:

<script type="text/javascript">
 // 總價變量
 var sum = 0;
 // 商品對象
 function Goods(name,price,amount){
 this.name = name;
 this.price = price;
 this.amount = amount;
 // this.add = fun();
  }
 // 定義聲明商品實例
 var goods1 = new Goods("鋼筆",100,1);
 var goods2 = new Goods("紙巾",10,1);
 var goods3 = new Goods("練習冊",100,2);
  
 // 創建函數進行總價計算
 function totalPrice(){
 // 將對象放入數組
 var arr = new Array(goods1,goods2,goods3);
 // 通過遍歷將各個商品價格進行相加
 for(var i in arr){
  sum = sum + (arr[i].price * arr[i].amount);
  };
  console.log(sum);
 };
  
 console.log(goods1);
 console.log(goods2);
 console.log(goods3);
 totalPrice();
</script>

運行結果:

以上就是本文的全部內容,希望對大傢的學習有所幫助,也希望大傢多多支持WalkonNet。

推薦閱讀: