Java常問面試內容–數組、聲明、初始化、冒泡、多維數組、稀疏數組

數組

 • 數組時相同類型數據的有序集合
 • 數組描述的是相同類型的若幹個數據,按照一定的先後次序排列組合而成
 • 其中,每一個數據稱作一個數組元素,每一個數組元素可以通過一個下標來訪問它們。

數組聲明創建

首先必須聲明數組變量,才能在程序中使用數組。下面是聲明數組變量的語法。

 • da taType[] arrayRefVar //首選方法
 • dateType arrayRefVar[] //效果相同,但不是首選方法

java語言使用new操作符來創建數組,語法如下:

 • dateType[] arrayRefVar = new dataType[arraySize]

數組的元素是通過索引訪問的,數組索引從 0 開始

獲取數組長度

 • arrays.length

數組初始化

 • 靜態初始化
  • int[] a = {1,2,3,4};
  • Man[] mans = {new Man(1,1), new Man(2,2)};
 • 動態初始化
  • Int[] a = new int[2];
  • a[0] = 1;
  • a[1] = 2;
 • 默認初始化
  • 數組時引用類型,它的元素相當於是實例變量,因此數組一經分配空間,其中的每一個元素也被按照實例變量同樣的方式被陰式初始化。

數組的四個基本特點

 • 數組的長度是確定的。數組一旦被創建,它的大小就是不可以改變的
 • 數組的元素必須是相同類型,不允許出現混合類型
 • 數組中的元素可以是任何數據類型,包括基本類型和引用類型
 • 數組變量屬引用類型,數組也可以看成是在堆中的,因此數組無論保存原始類型還是其他對象類型,數組對象本身是在堆中的。

數組邊界

 • 下標的合法區間:【0,length-1】,如果越界就會報錯
 • ArrayIndexOutOfBounds Exception:數組下標越界異常
 • 小結
  • 數組是相同數據類型的有序集合
  • 數組也是對象。數組元素相當於對象的成員變量。
  • 數組長度是確定的,不可變的。如果越界,則報錯》ArrayIndexOutOfBoundsException

多維數組

 • 多維數組可以看成是數組的數組
 //二維數組 兩行五列
  int a[][] = new int[2][5];
package com.sxl.array;
public class Demo04 {
  public static void main(String[] args) {
    //二維數組
    int[][] array = {{1,2},{3,4},{5,6}};
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      for(int j = 0; j < array[i].length; j++){
        System.out.println(array[i][j]);
      }
    }
  }
}
 • Arrays類 數組工具類java.util.Arrays
 • Arrays類中的方法都是static靜態方法,在使用的時候可以直接使用類名進行調用
 • 對數組排序:sort方法。
 • 比較數組:通過equals方法比較數組中元素是否相等
package com.sxl.array;
import java.util.Arrays;
public class Demo01 {
  public static void main(String[] args) {
    //靜態初始化:創建 賦值
    int[] array = {1,2,3,4,5};
    //動態初始化 :包含默認初始化
    int[] b = new int[10];
    b[0] = 10;
    //printArray(array);
    // printString(array);
    System.out.println("==============");
    int[] result = reverse(array);
    printArray(result);
  }
  public static int[] reverse(int[] array){
    int[] result = new int[array.length];
    for (int i = 0,j = result.length-1; i < array.length ; i++,j--) {
      result[j] = array[i];
    }//加入Java開發交流君樣:593142328一起吹水聊天
    return result;
  }
  public static void printArray(int[] array){
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      System.out.print(array[i] + " ");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("=================");
    //增強循環
    for (int arr: array) {
      System.out.print(arr+ " ");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("=================");
    String result = Arrays.toString(array);
    System.out.println(result);
  }
  public static void printString(int[] array){
    String result = Arrays.toString(array);
    System.out.println(result);
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (i == 0){
        System.out.print("[" +array[i] +", ");
      }else if (i == array.length - 1){
        System.out.print(array[i]+"]");
      }else
      System.out.print(array[i]+", ");
    }
  }
}
package com.sxl.array;
public class Demo02 {
  public static void main(String[] args) {
    new Demo02();
    int[] array = {1,2,5,3,9,7,6,3,2};
    sort(array);
  }
  //冒泡排序
  public static void sort(int[] array){
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      boolean flag = false;
      for (int j = 0; j < array.length-1; j++){
        if (array[j+1]<array[j]){
          temp = array[j];
          array[j] = array[j+1];
          array[j+1] = temp;
          flag = true;
        }
      }
      if (flag == false){
        break;
      }
    }
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      System.out.print(array[i]+" ");
    }
  }
}
package com.sxl.array;
public class Demo03 {//加入Java開發交流君樣:593142328一起吹水聊天
  public static void main(String[] args) {
    int[] array = {1,2,3,4,5};
    //打印所有數據元素
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      System.out.print(array[i] + " ");
    }
    //計算所有數據元素的和
    System.out.println("=========");
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      sum += array[i];
    }
    System.out.println(sum);
    //查找最大元素
    int max = array[0];
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
      if (max < array[i]){
        max = array[i];
      }
    }
    System.out.println(max);
  }
}

稀疏數組

package com.sxl.array;
public class Demo05 {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] array = new int[11][11];
    array[1][2] = 1;
    array[2][3] = 2;
    //輸出原始數組
    for (int[] a: array) {
      for (int b: a) {
        System.out.print(b+"\t");
      }
      System.out.println();
    }
    //獲取有效值的個數
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 11; i++) {
      for (int j = 0; j < 11; j++){
        if (array[i][j]!=0){
          sum++;
        }
      }
    }
    System.out.println("有效值的個數是:" +sum);
    //創建一個稀疏數組  第一行存放: 行數 列數 有效數個數
    int[][] array2 = new int[sum+1][3];
    array2[0][0] = 11; //行數
    array2[0][1] = 11; //列數
    array2[0][2] = sum; //有效數個數
    //遍歷原始二維數組,將非零數組存入稀疏數組中
    //加入Java開發交流君樣:593142328一起吹水聊天
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      for (int j = 0;j < array[i].length; j++){
        if (array[i][j]!=0){
          count++;
          array2[count][0] = i;
          array2[count][1] = j;
          array2[count][2] = array[i][j];
        }
      }
    }
    System.out.println("輸出稀疏數組");
    for (int i = 0; i < array2.length; i++) {
      for (int j = 0; j < array2[i].length; j++){
        System.out.print(array2[i][j]+"\t");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

總結

本篇文章就到這裡瞭,希望能給你帶來幫助,也希望您能夠多多關註WalkonNet的更多內容!

推薦閱讀: