Python字符串對齊方法使用(ljust()、rjust()和center())

Python str 提供瞭 3 種可用來進行文本對齊的方法,分別是 ljust()、rjust() 和 center() 方法,本節就來一一介紹它們的用法。

Python ljust()方法

ljust() 方法的功能是向指定字符串的右側填充指定字符,從而達到左對齊文本的目的。

ljust() 方法的基本格式如下:

S.ljust(width[, fillchar])

其中各個參數的含義如下:

  • S:表示要進行填充的字符串;
  • width:表示包括 S 本身長度在內,字符串要占的總長度;
  • fillchar:作為可選參數,用來指定填充字符串時所用的字符,默認情況使用空格。

【例 1】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.ljust(35))
print(addr.ljust(35))

輸出結果為:

//www.jb51.net/python/   
//www.jb51.net           

註意,該輸出結果中除瞭明顯可見的網址字符串外,其後還有空格字符存在,每行一共 35 個字符長度。

【例 2】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.ljust(35,'-'))
print(addr.ljust(35,'-'))

輸出結果為:

//www.jb51.net/python/—–
//www.jb51.net————-

此程序和例 1 的唯一區別是,填充字符從空格改為‘-‘。

Python rjust()方法

rjust() 和 ljust() 方法類似,唯一的不同在於,rjust() 方法是向字符串的左側填充指定字符,從而達到右對齊文本的目的。

rjust() 方法的基本格式如下:

S.rjust(width[, fillchar])

其中各個參數的含義和 ljust() 完全相同,所以這裡不再重復描述。

【例 3】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.rjust(35))
print(addr.rjust(35))

輸出結果為:
     //www.jb51.net/python/
             //www.jb51.net         

可以看到,每行字符串都占用 35 個字節的位置,實現瞭整體的右對齊效果。

【例 4】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.rjust(35,'-'))
print(addr.rjust(35,'-'))

輸出結果為:
—–//www.jb51.net/python/
————-//www.jb51.net

Python center()方法

center() 字符串方法與 ljust() 和 rjust() 的用法類似,但它讓文本居中,而不是左對齊或右對齊。

center() 方法的基本格式如下:
S.center(width[, fillchar])

其中各個參數的含義和 ljust()、rjust() 方法相同。

【例 5】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.center(35,))
print(addr.center(35,))

輸出結果為:
   //www.jb51.net/python/
       //www.jb51.net   

【例 6】

S = '//www.jb51.net/python/'
addr = '//www.jb51.net'
print(S.center(35,'-'))
print(addr.center(35,'-'))

輸出結果為:
—//www.jb51.net/python/–
——-//www.jb51.net——

到此這篇關於Python字符串對齊方法使用(ljust()、rjust()和center())的文章就介紹到這瞭,更多相關Python字符串對齊內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!