Golang的Fork/Join實現代碼

做過Java開發的同學肯定知道,JDK7加入的Fork/Join是一個非常優秀的設計,到瞭JDK8,又結合並行流中進行瞭優化和增強,是一個非常好的工具。

1、Fork/Join是什麼

Fork/Join本質上是一種任務分解,即:將一個很大的任務分解成若幹個小任務,然後再對小任務進一步分解,直到最小顆粒度,然後並發執行。

這麼做的優點很明顯,就是可以大幅提升計算性能,缺點嘛,也有一點,那就是資源開銷要大一些。

在網上找瞭一張圖,任務分解就是這個意思:

2、Golang中的Fork/Join實現

對於Golang中的Fork/Join的實現,我參考瞭JDK的源碼,利用瞭Goroutine特性,這樣就能充分利用MPG模型,不必自己再處理任務竊取等問題瞭,用起來還是蠻爽的。

廢話不多說,請看代碼:

package like_fork_join
 
import (
  "fmt"
  "github.com/oklog/ulid/v2"
)
 
const defaultPageSize = 10
 
type MyForkJoinTask struct {
  size int
}
 
// NewMyTask 初始化一個任務
func NewMyTask(pageSize int) *MyForkJoinTask {
  var size = defaultPageSize
  if pageSize > size {
    size = pageSize
  }
  return &MyForkJoinTask{
    size: size,
  }
}
 
// Do 執行任務時,傳入一個切片
func (t *MyForkJoinTask) Do(numbers []int) int {
  JoinCh := make(chan bool, 1)
  resultCh := make(chan int, 1)
  t.do(numbers, JoinCh, resultCh, ulid.Make().String())
  result := <-resultCh
  return result
}
 
func (t *MyForkJoinTask) do(numbers []int, joinCh chan bool, resultCh chan int, id string) {
  defer func() {
    joinCh <- true
    close(joinCh)
    close(resultCh)
  }()
  fmt.Printf("id %s numbers %+v\n", id, numbers)
  // 任務小於最小顆粒度時,直接執行邏輯(此處是求和),不再拆分,否則進行分治
  if len(numbers) <= t.size {
    var sum = 0
    for _, number := range numbers {
      sum += number
    }
    resultCh <- sum
    fmt.Printf("id %s numbers %+v, result %+v\n", id, numbers, sum)
    return
  } else {
    start := 0
    end := len(numbers)
    middle := (start + end) / 2
 
    // 左
    leftJoinCh := make(chan bool, 1)
    leftResultCh := make(chan int, 1)
    leftId := ulid.Make().String()
    go t.do(numbers[start:middle], leftJoinCh, leftResultCh, id+"->left->"+leftId)
 
    // 右
    rightJoinCh := make(chan bool, 1)
    rightResultCh := make(chan int, 1)
    rightId := ulid.Make().String()
    go t.do(numbers[middle:], rightJoinCh, rightResultCh, id+"->right->"+rightId)
 
    // 等待左邊和右邊分治子任務結束
    var leftDone, rightDone = false, false
    for {
      select {
      case _, ok := <-leftJoinCh:
        if ok {
          fmt.Printf("left %s join done\n", leftId)
          leftDone = true
        }
      case _, ok := <-rightJoinCh:
        if ok {
          fmt.Printf("right %s join done\n", rightId)
          rightDone = true
        }
      }
      if leftDone && rightDone {
        break
      }
    }
 
    // 取結果
    var (
      left      = 0
      right      = 0
      leftResultDone = false
      rightResultDone = false
    )
    for {
      select {
      case l, ok := <-leftResultCh:
        if ok {
          fmt.Printf("id %s numbers %+v, left %s return: %+v\n", id, numbers, leftId, left)
          left = l
          leftResultDone = true
        }
      case r, ok := <-rightResultCh:
        if ok {
          fmt.Printf("id %s numbers %+v, right %s return: %+v\n", id, numbers, rightId, right)
          right = r
          rightResultDone = true
        }
      }
      if leftResultDone && rightResultDone {
        break
      }
    }
 
    resultCh <- left + right
    return
  }
}

代碼也不復雜,有註釋,大傢耐心讀一下就明白瞭。

3、測試驗證

我寫瞭一個比較有壓力的測試用例代碼,請看:

package like_fork_join
 
import (
  "fmt"
  "testing"
)
 
func TestMyTask_Do(t1 *testing.T) {
  type args struct {
    numbers []int
  }
  const max = 10000
  var nums = make([]int, 0, max)
  var want = 0
  for i := 1; i <= max; i++ {
    nums = append(nums, i)
    want += i
  }
  tests := []struct {
    name string
    args args
    want int
  }{
    {name: fmt.Sprintf("sum(1,%d)", max), args: args{numbers: nums}, want: want},
  }
  for _, tt := range tests {
    t1.Run(tt.name, func(t1 *testing.T) {
      for i := 0; i <= 100; i += 5 {
        t := NewMyTask(i)
        if got := t.Do(tt.args.numbers); got != tt.want {
          t1.Errorf("Do() = %v, want %v", got, tt.want)
        }
      }
    })
  }
}

測試成功:

  --- PASS: TestMyTask_Do/sum(1,10000) (1257.79s)
PASS

4、小優化

刪除所有fmt包的控制臺輸出,再跑單元測試結果:

=== RUN   TestMyTask_Do
— PASS: TestMyTask_Do (60.53s)
=== RUN   TestMyTask_Do/sum(1,10000)
    — PASS: TestMyTask_Do/sum(1,10000) (60.53s)
PASS

20萬次加法計算,長度為1萬的數組的20次計算,60秒搞定,性能巨強,Golang就是棒!

5、後續計劃

計劃後續再研究研究,看能否把執行任務的邏輯做成泛型和函數閉包,給抽象出來,這樣就能單獨形成一個通用型的代碼包,供外部各種應用程序使用瞭,不過考慮到goroutine的上下文等問題,估計會讓代碼比較復雜,眼下這個版本足夠簡單,也能滿足絕大多數場景瞭。

到此這篇關於Golang的Fork/Join實現的文章就介紹到這瞭,更多相關Golang的Fork/Join實現內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!

推薦閱讀: