Unity實現透視滑動列表

本文實例為大傢分享瞭Unity實現透視滑動列表的具體代碼,供大傢參考,具體內容如下

1、目的

有時候,為瞭實現更好的美術效果,需要實現一些特殊的滑動列表,例如軌跡滑動,也有透視滑動。
註意:本文裡所展示的效果是未經測試的試驗版,如果用於實際項目中,應該還需要優化代碼和測試性能

2、思考

透視滑動列表可以有兩種方式來實現:

第一種方法是,通過shader實現,其核心原理是,定義一個中心點坐標(CenterX,CenterY),再定義一個透視系數_ OffsetPerspective,在vert函數中,對於每個頂點,計算其偏移值,距離自己定義的中心點越遠的頂點,其偏移值越大,簡單概括就是距離中心點越遠的頂點,就越把往中心點拉回去。實際算法就是:

OUT.worldPosition.x += (_CenterY + v.vertex.y – _OffsetX) / 1000 * (v.vertex.x – _CenterX) * _OffsetPerspective
這是我所使用的計算公式,其中,_OffsetX是自定義的偏移值,用於對所有頂點進行整體偏移;/ 1000是偏移值的縮放倍數,此值越小偏移程度越高。

註意:用這個方法做出來的透視滑動列表,主要的問題是一些交互控件的偏移問題,因為視覺效果偏移瞭,但是實際上可交互控件的位置沒有變,所以其點觸范圍是沒有透視效果時的范圍,這就會導致偏移的時候其點觸范圍不一樣,所以需要第二種方法。

第二種方法是使用純C#來實現,其核心原理是,通過遍歷所有子節點的Image和Text節點,同樣使用第一種方法的思路修改其VertexHelper中頂點的偏移值,再將修改完的頂點設置回VertexHelper中,然後重新生成一個Mesh,並將Mesh設置為CanvasRenderer的Mesh。為瞭得到正確的點觸范圍,還需要在節點中添加MeshCollider組件,通過代碼設置MeshCollider組件的Mesh屬性,並將Image或Text節點的Raycast Target屬性取消勾選,這樣就能保證最正確的點觸范圍瞭。
然後,因為滑動列表是可以滑動的,所以還需要滑動的時候一直通過上述方法動態修改節點,這裡使用滑動列表自帶的OnValueChange函數就行

註意:使用過多的MeshCollider對性能必定有消耗,不過Image和Text生成的Mesh都是比較簡單的,具體的性能消耗還是需要進行測試才能得出結果

3、自定義實現軌跡滑動

核心原理已經在上面說瞭,這裡直接上代碼:

using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class PerspectiveScrollRect : MonoBehaviour
{
  /// <summary>
  /// 中心點,中心點可以設置為不是原點
  /// </summary>
  public Vector3 uiCenterPoint = Vector3.zero;

  /// <summary>
  /// 圖片的回拉像素,每距離中心點100個像素往回拉的距離
  /// </summary>
  [Range(0,100)]
  public float perspective = 0;

  public ScrollRect scrollRect;

  /// <summary>
  /// 滑動列表節點
  /// </summary>
  private RectTransform scrollRectRectTransform;
  private List<RectTransform> childRectTransformList = new List<RectTransform>();
  private RectTransform rectTransform;

  private void Start()
  {
    scrollRectRectTransform = scrollRect.GetComponent<RectTransform>();
    rectTransform = GetComponent<RectTransform>();
    for(int i = 0;i < transform.childCount;i++)
    {
      if(transform.GetChild(i).gameObject.activeInHierarchy)
      {
        childRectTransformList.Add(transform.GetChild(i).GetComponent<RectTransform>());
      }
    }
    scrollRect.onValueChanged.AddListener(UpdataChilds);
    UpdataChilds(Vector2.zero);
  }

  void UpdataChilds(Vector2 vector2)
  {
    ModifyMesh(new VertexHelper());
  }

  public void ModifyMesh(VertexHelper vh)
  {
    if (!gameObject.activeInHierarchy || childRectTransformList.Count <= 0)
    {
      return;
    }

    foreach(var item in childRectTransformList)
    {
      float offset_left;
      float offset_right;
      Vector3 distanceVector = new Vector3(item.localPosition.x - scrollRectRectTransform.sizeDelta.x / 2 + rectTransform.anchoredPosition.x, item.localPosition.y, 0) - uiCenterPoint;
      //distanceVector.x小於0則證明當前節點在中心點右邊,設置的透視左右值需要反過來
      if (distanceVector.x < 0)
      {
        offset_left = -perspective * distanceVector.x / 100f;
        offset_right = -perspective * distanceVector.x / 100f;
      }
      else
      {
        offset_left = -perspective * distanceVector.x / 100f;
        offset_right = -perspective * distanceVector.x / 100f;
      }
      Image[] images = item.GetComponentsInChildren<Image>();
      Text[] texts = item.GetComponentsInChildren<Text>();
      ModifyImagesInItem(offset_left, offset_right, images, item.sizeDelta.y);
      ModifyTextsInItem(offset_left, offset_right, texts, item.sizeDelta.y);
    }

  }

  public void ModifyImagesInItem(float offset_left, float offset_right, Image[] images, float itemHeight)
  {
    VertexHelper vh = new VertexHelper();
    for (int i = 0; i < images.Length; i++)
    {
      Graphic graphic = images[i];
      vh.Clear();
      graphic.OnPopulateMesh_Public(vh);

      var vertexs = new List<UIVertex>();
      vh.GetUIVertexStream(vertexs);

      UIVertex vt;
      float ratio0;
      float ratio1;
      float ratio2;
      float ratio3;
      float graphicPosY = Mathf.Abs(graphic.rectTransform.localPosition.y);

      vt = vertexs[0];
      ratio0 = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
      vt.position += new Vector3(offset_left * ratio0, 0, 0);
      vh.SetUIVertex(vt, 0);

      vt = vertexs[1];
      ratio1 = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
      vt.position += new Vector3(offset_left * ratio1, 0, 0);
      vh.SetUIVertex(vt, 1);

      vt = vertexs[2];
      ratio2 = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
      vt.position += new Vector3(offset_right * ratio2, 0, 0);
      vh.SetUIVertex(vt, 2);

      vt = vertexs[4];
      ratio3 = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
      vt.position += new Vector3(offset_right * ratio3, 0, 0);
      vh.SetUIVertex(vt, 3);

      Mesh mesh = new Mesh();
      vh.FillMesh(mesh);
      graphic.canvasRenderer.SetMesh(mesh);
      MeshCollider meshCollider = graphic.GetComponent<MeshCollider>();
      if(meshCollider != null)
      {
        meshCollider.sharedMesh = mesh;
      }
    }
  }

  public void ModifyTextsInItem(float offset_left, float offset_right, Text[] texts, float itemHeight)
  {
    VertexHelper vh = new VertexHelper();
    for (int i = 0; i < texts.Length; i++)
    {
      Graphic graphic = texts[i];
      vh.Clear();
      graphic.OnPopulateMesh_Public(vh);

      var vertexs = new List<UIVertex>();
      vh.GetUIVertexStream(vertexs);

      UIVertex vt;
      float ratio;
      float graphicPosY = Mathf.Abs(graphic.rectTransform.localPosition.y);

      int vert_index = 0;

      for (int j = 0; j < vertexs.Count; j++)
      {
        //剔除不必要的頂點
        if((j - 3) % 6 == 0 || (j - 5) % 6 == 0)
        {
          continue;
        }

        if((j - 0) % 6 == 0 || (j - 1) % 6 == 0)
        {
          vt = vertexs[j];
          ratio = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
          vt.position += new Vector3(offset_left * ratio, 0, 0);
          vh.SetUIVertex(vt, vert_index);
          vert_index++;
        }

        if((j - 2) % 6 == 0 || (j - 4) % 6 == 0)
        {
          vt = vertexs[j];
          ratio = (Mathf.Abs(vt.position.y) + graphicPosY) / itemHeight;
          vt.position += new Vector3(offset_right * ratio, 0, 0);
          vh.SetUIVertex(vt, vert_index);
          vert_index++;
        }
      }

      Mesh mesh = new Mesh();
      vh.FillMesh(mesh);
      graphic.canvasRenderer.SetMesh(mesh);
      MeshCollider meshCollider = graphic.GetComponent<MeshCollider>();
      if (meshCollider != null)
      {
        meshCollider.sharedMesh = mesh;
      }
    }
  }
}

因為需要獲取到Image組件或Text組件的頂點輔助類VertexHelper,所以需要通過Graphic類的OnPopulateMesh函數來獲取VertexHelper類,但是OnPopulateMesh函數是受保護的函數,因為需要在Graphic類中添加一個公用的函數OnPopulateMesh_Public:

public void OnPopulateMesh_Public(VertexHelper toFill)
{
  OnPopulateMesh(toFill);
}

protected virtual void OnPopulateMesh(VertexHelper vh)
{
  var r = GetPixelAdjustedRect();
  var v = new Vector4(r.x, r.y, r.x + r.width, r.y + r.height);

  Color32 color32 = color;
  vh.Clear();
  vh.AddVert(new Vector3(v.x, v.y), color32, new Vector2(0f, 0f));
  vh.AddVert(new Vector3(v.x, v.w), color32, new Vector2(0f, 1f));
  vh.AddVert(new Vector3(v.z, v.w), color32, new Vector2(1f, 1f));
  vh.AddVert(new Vector3(v.z, v.y), color32, new Vector2(1f, 0f));

  vh.AddTriangle(0, 1, 2);
  vh.AddTriangle(2, 3, 0);
}

4、問題

一、首先就是性能方面的消耗,因為滑動時是會一直有計算頂點的消耗的
二、還有就是初始化的問題,在Start函數中已經調用過一次修改頂點的函數瞭,但是在Unity編輯器模式下的實際效果並沒有顯示出來,需要手動滑一下才會顯示出正確的效果。即使在Start函數中調用兩次也是會出現這個問題

5、最終效果

以上就是本文的全部內容,希望對大傢的學習有所幫助,也希望大傢多多支持WalkonNet。

推薦閱讀: