python實現三階魔方還原的示例代碼

思路

復原魔方困難問題的分解:

​ 1、用合適的數據結構表示出三階魔方的六個面以及每一面的顏色

​ 2、每一次不同旋轉操作的實現

​ 3、復原時如何判斷當前魔方應該使用哪一種公式

本次實驗實現瞭前兩個操作,具體思路是:

用numpy庫中的矩陣將六個面分別表示出來,按上下左右前後的順序放入列表中。再依據流行公式裡的方法編寫對每一個面進行旋轉操作的函數,調用函數實現魔方的旋轉。最後輸入指令可得到旋轉之後的魔方,以及執行逆序指令後驗證魔方還原。

預備知識

矩陣:使用numpy庫中的矩陣結構

函數說明:

U: 上面順時針旋轉 90°

D: 底面順時針旋轉 90°

L: 左面順時針旋轉 90°

R: 右面順時針旋轉 90°

F: 正面順時針旋轉 90°

B: 背面順時針旋轉 90°

**註:**字母前加上下劃線 ‘_’ 表示逆時針

代碼詳解

本次實驗將【上、下、左、右、前、後】六個面用數字【0、1、2、3、4、5】表示原本每個面的顏色,並依次存入列表faces【】裡(即:faces[0]中存放的是最上面的數字全為0的三階矩陣)

註:魔方視角始終固定,即在整個過程中正(左…)面始終是正(左…)面

# 創建六個面,放在faces列表裡,順序為上(0),下(1),左(2),右(3),前(4),後(5)
faces = [np.zeros((3, 3))]

for i in range(1, 6):
  faces.append(np.ones((3, 3)) + faces[i - 1])

在這裡插入圖片描述

每一個面的 順時針逆時針 旋轉由函數 clockwise()antiClockwise() 實現

t = np.array([[0, 0, 1],
       [0, 1, 0],
       [1, 0, 0]])

# 該面順時針旋轉 90 度
def clockwise(face):
  face = face.transpose().dot(t)
  return face

# 該面逆時針旋轉 90 度
def antiClockwise(face):
  face = face.dot(t).transpose()
  return face

A.transpose() 方法是實現 A 矩陣的轉置

A.dot(B) 方法是實現 A乘以矩陣B

通過計算,上述方法可以實現矩陣順時針或者逆時針旋轉的效果

在這裡以左面的順時針旋轉 90°為例,其它旋轉方式可以類比

def L(FACES):
  FACES[2] = clockwise(FACES[2])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = clockwise(FACES_new[4]), clockwise(FACES_new[1]), antiClockwise(FACES_new[5]), clockwise(FACES_new[0])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  e[0], f[0], g[0], h[0] = d[0], a[0], b[0], c[0]
  FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = antiClockwise(e), antiClockwise(f), clockwise(g), antiClockwise(h)

1、直接調用函數將左面(第2面)順時針旋轉 90°

FACES[2] = clockwise(FACES[2])

2、這裡采用深度復制,使用 cp.deepcopy() 的方法,避免直接使用等號 ‘=’ 導致不同的變量指向同一個值。這時,【e、f、g、h】和【a、b、c、d】代表魔方的

【正面、底面順時針旋轉90°、背面逆時針旋轉90°、上面順時針旋轉90°】

a, b, c, d = clockwise(FACES_new[4]), clockwise(FACES_new[1]), antiClockwise(FACES_new[5]), clockwise(FACES_new[0])

旋轉的目的是:

在左面旋轉的過程中,左面會影響到其它四個面,但對其它四個面的影響是不同的。例如正面、底面和上面被影響的是第一列,而背面被影響的是第三列。我們為瞭使各面統一起來,方便數值的改變,我們選擇將正、底、上面順時針旋轉90°,將背面逆時針旋轉90°。這時,我們隻需按順序交換每一面的第一行,最後再逆時針或順時針轉回來即可。

在這裡插入圖片描述

3、按順序交換:正面第一行傳遞到底面第一行

​ 上面第一行傳遞到正面第一行

​ 背面第一行傳遞到上面第一行

​ 底面第一行傳遞到背面第一行

e[0], f[0], g[0], h[0] = d[0], a[0], b[0], c[0]

最後再依次根據上述操作逆旋轉回去:

FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = antiClockwise(e), antiClockwise(f), clockwise(g), antiClockwise(h)

代碼

import numpy as np
import copy as cp

# 創建六個面,放在faces列表裡,順序為上(0),下(1),左(2),右(3),前(4),後(5)
faces = [np.zeros((3, 3))]

for i in range(1, 6):
  faces.append(np.ones((3, 3)) + faces[i - 1])

t = np.array([[0, 0, 1],
       [0, 1, 0],
       [1, 0, 0]])

# 該面順時針旋轉 90 度
def clockwise(face):
  face = face.transpose().dot(t)
  return face

# 該面逆時針旋轉 90 度
def antiClockwise(face):
  face = face.dot(t).transpose()
  return face


def U(FACES):
  FACES[0] = clockwise(FACES[0])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][0], FACES[2][0], FACES[5][0], FACES[3][0] = d[0], a[0], b[0], c[0]


def _U(FACES):
  FACES[0] = antiClockwise(FACES[0])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][0], FACES[2][0], FACES[5][0], FACES[3][0] = b[0], c[0], d[0], a[0]


def U2(FACES):
  for i in range(2):
    U(FACES)
  '''
  FACES[0] = clockwise(clockwise(FACES[0]))
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][0], FACES[2][0], FACES[5][0], FACES[3][0] = c[0], d[0], a[0], b[0]
  '''


def D(FACES):
  FACES[1] = clockwise(FACES[1])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][2], FACES[2][2], FACES[5][2], FACES[3][2] = b[2], c[2], d[2], a[2]


def _D(FACES):
  FACES[1] = antiClockwise(FACES[1])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][2], FACES[2][2], FACES[5][2], FACES[3][2] = d[2], a[2], b[2], c[2]


def D2(FACES):
  for i in range(2):
    D(FACES)
  '''
  FACES[1] = clockwise(clockwise(FACES[1]))
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[4], FACES_new[2], FACES_new[5], FACES_new[3]
  FACES[4][2], FACES[2][2], FACES[5][2], FACES[3][2] = c[2], d[2], a[2], b[2]
  '''


def L(FACES):
  FACES[2] = clockwise(FACES[2])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = clockwise(FACES_new[4]), clockwise(FACES_new[1]), antiClockwise(FACES_new[5]), clockwise(FACES_new[0])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  e[0], f[0], g[0], h[0] = d[0], a[0], b[0], c[0]
  FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = antiClockwise(e), antiClockwise(f), clockwise(g), antiClockwise(h)


def _L(FACES):
  FACES[2] = antiClockwise(FACES[2])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = clockwise(FACES_new[4]), clockwise(FACES_new[1]), antiClockwise(FACES_new[5]), clockwise(FACES_new[0])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  e[0], f[0], g[0], h[0] = b[0], c[0], d[0], a[0]
  FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = antiClockwise(e), antiClockwise(f), clockwise(g), antiClockwise(h)


def L2(FACES):
  for i in range(2):
    L(FACES)


# 上(0),下(1),左(2),右(3),前(4),後(5)
def R(FACES):
  FACES[3] = clockwise(FACES[3])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = antiClockwise(FACES_new[4]), antiClockwise(FACES_new[1]), clockwise(FACES_new[5]), antiClockwise(
    FACES_new[0])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  g[0], f[0], e[0], h[0] = d[0], c[0], b[0], a[0]
  FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = clockwise(e), clockwise(f), antiClockwise(g), clockwise(h)


def _R(FACES):
  FACES[3] = antiClockwise(FACES[3])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = antiClockwise(FACES_new[4]), antiClockwise(FACES_new[1]), clockwise(FACES_new[5]), antiClockwise(
    FACES_new[0])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  f[0], g[0], h[0], e[0] = a[0], b[0], c[0], d[0]
  FACES[4], FACES[1], FACES[5], FACES[0] = clockwise(e), clockwise(f), antiClockwise(g), clockwise(h)


def R2(FACES):
  for i in range(2):
    R(FACES)


def F(FACES):
  FACES[4] = clockwise(FACES[4])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = clockwise(clockwise(FACES_new[0])), FACES_new[1], antiClockwise(FACES_new[2]), clockwise(FACES_new[3])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  e[0], g[0], f[0], h[0] = c[0], b[0], d[0], a[0]
  FACES[0], FACES[1], FACES[2], FACES[3] = clockwise(clockwise(e)), f, clockwise(g), antiClockwise(h)


def _F(FACES):
  FACES[4] = antiClockwise(FACES[4])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = clockwise(clockwise(FACES_new[0])), FACES_new[1], antiClockwise(FACES_new[2]), clockwise(FACES_new[3])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  g[0], f[0], h[0], e[0] = a[0], c[0], b[0], d[0]
  FACES[0], FACES[1], FACES[2], FACES[3] = clockwise(clockwise(e)), f, clockwise(g), antiClockwise(h)


def F2(FACES):
  for _ in range(2):
    F(FACES)


# 上(0),下(1),左(2),右(3),前(4),後(5)
def B(FACES):
  FACES[5] = clockwise(FACES[5])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[0], clockwise(clockwise(FACES_new[1])), clockwise(FACES_new[2]), antiClockwise(FACES_new[3])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  g[0], f[0], h[0], e[0] = a[0], c[0], b[0], d[0]
  FACES[0], FACES[1], FACES[2], FACES[3] = e, clockwise(clockwise(f)), antiClockwise(g), clockwise(h)


def _B(FACES):
  FACES[5] = antiClockwise(FACES[5])
  FACES_new = cp.deepcopy(FACES)
  a, b, c, d = FACES_new[0], clockwise(clockwise(FACES_new[1])), clockwise(FACES_new[2]), antiClockwise(FACES_new[3])
  e, f, g, h = cp.deepcopy(a), cp.deepcopy(b), cp.deepcopy(c), cp.deepcopy(d)
  e[0], g[0], f[0], h[0] = c[0], b[0], d[0], a[0]
  FACES[0], FACES[1], FACES[2], FACES[3] = e, clockwise(clockwise(f)), antiClockwise(g), clockwise(h)


def B2(FACES):
  for i in range(2):
    B(FACES)


'''
             |************|
             |*U1**U2**U3*|
             |************|
             |*U4**U5**U6*|
             |************|
             |*U7**U8**U9*|
             |************|
       ************|************|************|************|
       *L1**L2**L3*|*F1**F2**F3*|*R1**R2**R3*|*B1**B2**B3*|
       ************|************|************|************|
       *L4**L5**L6*|*F4**F5**F6*|*R4**R5**R6*|*B4**B5**B6*|
       ************|************|************|************|
       *L7**L8**L9*|*F7**F8**F9*|*R7**R8**R9*|*B7**B8**B9*|
       ************|************|************|************|
             |************|
             |*D1**D2**D3*|
             |************|
             |*D4**D5**D6*|
             |************|
             |*D7**D8**D9*|
             |************|
'''


def toString(FACES):
  print()
  for i in range(3):
    print("   ", int(FACES[0][i][0]), int(FACES[0][i][1]), int(FACES[0][i][2]))
  for i in range(3):
    print(int(FACES[2][i][0]), int(FACES[2][i][1]), int(FACES[2][i][2]), end=" ")
    print(int(FACES[4][i][0]), int(FACES[4][i][1]), int(FACES[4][i][2]), end=" ")
    print(int(FACES[3][i][0]), int(FACES[3][i][1]), int(FACES[3][i][2]), end=" ")
    print(int(FACES[5][i][0]), int(FACES[5][i][1]), int(FACES[5][i][2]))
  for i in range(3):
    print("   ", int(FACES[1][i][0]), int(FACES[1][i][1]), int(FACES[1][i][2]))
  print()


def moves(FACES, lst):
  for x in lst:
    if x == 'U':
      U(faces)
    elif x == 'u':
      _U(faces)
    elif x == 'D':
      D(faces)
    elif x == 'd':
      _D(faces)
    elif x == 'L':
      L(faces)
    elif x == 'l':
      _L(faces)
    elif x == 'R':
      R(faces)
    elif x == 'r':
      _R(faces)
    elif x == 'F':
      F(faces)
    elif x == 'f':
      _F(faces)
    elif x == 'B':
      B(faces)
    elif x == 'b':
      _B(faces)


lst = input("請輸入步驟:")
moves(faces, lst)
print("執行後的魔方為")
toString(faces)
reverse = ''.join(map(chr, map(lambda x: ord(x) ^ 32, lst)))[::-1]
moves(faces, reverse)
print("魔方恢復步驟:", reverse)
toString(faces)

示例

請輸入步驟:UBLDFRULFDRULBGBVFDRLLBFLLDSSDBVDJFRUDLRFBDLFBbdj
執行後的魔方為

   2 5 3
   5 0 2
   5 0 5
5 2 3 1 2 1 2 4 0 4 0 0
1 2 3 1 4 5 1 3 1 4 5 2
2 5 2 4 4 3 1 0 5 3 4 4
   1 0 4
   3 1 3
   0 3 0

魔方恢復步驟: JDBbfldbfrldurfjdvbdssdllfbllrdfvbgblurdflurfdlbu

   0 0 0
   0 0 0
   0 0 0
2 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5
2 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5
2 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5
   1 1 1
   1 1 1
   1 1 1


Process finished with exit code 0

註:大寫為順時針,小寫為逆時針

到此這篇關於python實現三階魔方還原的示例代碼的文章就介紹到這瞭,更多相關python 三階魔方還原內容請搜索WalkonNet以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大傢以後多多支持WalkonNet!