JavaScript canvas實現文字時鐘

本文實例為大傢分享瞭canvas實現文字時鐘的具體代碼,供大傢參考,具體內容如下

先看看效果圖

代碼

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <title>Document</title>
</head>
<body>
 <canvas id="myCanvas" width="600" height="600">您的瀏覽器不支持canvas</canvas>
<script>
 var c=document.getElementById("myCanvas");
 var ctx=c.getContext("2d");
 ctx.translate(300,300);

 function Clock(ctx){
 this.ctx = ctx; // canvas 2d畫筆
 this.h = ''; // 小時
 this.m = ''; // 分鐘
 this.s = ''; // 秒鐘
 this.year = ''; // 年份
 this.mon = ''; // 月份
 this.da = ''; // 日期
 this.day = ''; // 星期
 this.timer = null; // 定時器

 this.numberText = ['零','一','二','三','四','五','六','七','八','九','十','十一','十二','十三','十四','十五','十六','十七','十八','十九','二十','二十一','二十二','二十三','二十四','二十五','二十六','二十七','二十八','二十九','三十','三十一']; 
 this.H=['零點','一點','二點','三點','四點','五點','六點','七點','八點','九點','十點','十一點','十二點','十三點','十四點','十五點','十六點','十七點','十八點','十九點','二十點','二十一點','二十二點','二十三點'];
 this.M=['零分','一分','二分','三分','四分','五分','六分','七分','八分','九分','十分','十一分','十二分','十三分','十四分','十五分','十六分','十七分','十八分','十九分','二十分','二一分','二十二分','二十三分','二十四分','二十五分','二十六分','二十七分','二十八分','二十九分','三十分','三十一分','三十二分','三十三分','三十四分','三十五分','三十六分','三十七分','三十八分','三十九分','四十分','四十一分','四十二分','四十三分','四十四分','四十五分','四十六分','四十七分','四十八分','四十九分','五十分','五十一分','五十二分','五十三分','五十四分','五十五分','五十六分','五十七分','五十八分','五十九分'];
 this.S=['零秒','一秒','二秒','三秒','四秒','五秒','六秒','七秒','八秒','九秒','十秒','十一秒','十二秒','十三秒','十四秒','十五秒','十六秒','十七秒','十八秒','十九秒','二十秒','二一秒','二十二秒','二十三秒','二十四秒','二十五秒','二十六秒','二十七秒','二十八秒','二十九秒','三十秒','三十一秒','三十二秒','三十三秒','三十四秒','三十五秒','三十六秒','三十七秒','三十八秒','三十九秒','四十秒','四十一秒','四十二秒','四十三秒','四十四秒','四十五秒','四十六秒','四十七秒','四十八秒','四十九秒','五十秒','五十一秒','五十二秒','五十三秒','五十四秒','五十五秒','五十六秒','五十七秒','五十八秒','五十九秒'];
 
 this.draw = function(){
 this.ctx.clearRect(-300,-300,600,600);
 // 中心小黑圓
 this.ctx.beginPath();
 this.ctx.arc(0,0,5,0,Math.PI*2,true);
 this.ctx.fill();
 this.ctx.closePath();
 // 畫長橫線
 this.ctx.beginPath();
 this.ctx.moveTo(0,0);
 this.ctx.lineTo(280,0);
 this.ctx.strokeStyle='#000';
 this.ctx.stroke();
 this.ctx.beginPath();
 this.ctx.font='12px 微軟雅黑';
 var yearText = '';
 var arr = String(this.year).split('');
 for(var n=0;n<arr.length;n++){
 var num = Number(arr[n]);
 yearText += this.numberText[num];
 }
 var weekday = this.day === 0 ? '星期日': '星期'+this.numberText[this.day]; // 星期
 var moText = this.numberText[this.mon]+'月'+ this.numberText[this.da]+'日';
 this.ctx.fillText(yearText+'年',10,-10); // 年份的文字
 this.ctx.fillText(moText,10,20); // 月份/日期/星期的文字 
 this.ctx.fillText(weekday,10,40); // 月份/日期/星期的文字 

 this.drawClock();
 }
 // 畫刻度
 this.drawClock = function(){
 // 時鐘
 this.ctx.save(); // 保存當前狀態
 this.ctx.rotate(Math.PI / 12 * this.h);
 for(var j=0; j < 24;j++){
 this.ctx.beginPath();
 var color = j === this.h ? '#000': '#ccc';
 this.ctx.strokeStyle = color;
 this.ctx.font='12px 微軟雅黑';
 this.ctx.strokeText(this.H[j],110,-5);
 this.ctx.closePath();
 this.ctx.rotate(-Math.PI / 12);
 }
 this.ctx.restore(); // 恢復到上一次的狀態
 

 // 分鐘
 this.ctx.save(); 
 this.ctx.rotate(Math.PI / 30 * this.m);
 for (var i=0; i < 60; i++){
 this.ctx.beginPath();
 var color = i === this.m ? '#000': '#ccc';
 this.ctx.strokeStyle = color;
 this.ctx.strokeText(this.M[i],170,-5);
 this.ctx.closePath();
 this.ctx.rotate(-Math.PI / 30);
 }
 this.ctx.restore();
 

 // 秒鐘
 this.ctx.save();
 this.ctx.rotate(Math.PI / 30 * this.s);
 for (var k=0; k < 60; k++){
 this.ctx.beginPath();
 var color = k === this.s ? '#000': '#ccc';
 this.ctx.strokeStyle = color;
 this.ctx.strokeText(this.S[k],230,-5);
 this.ctx.closePath();
 this.ctx.rotate(-Math.PI / 30);
 }
 this.ctx.restore();
 // ctx.rotate(-Math.PI / 30 * this.s);
 }
 // 初始化
 this.init = function(){
 var that = this;
 this.timer = setInterval(function(){
 that.setTime();
 that.draw();
 },100);
 }
 // 停止
 this.stop = function(){
 clearInterval(this.timer);
 this.timer = null;
 }
 // 設置時間
 this.setTime = function(){
 var date = new Date();
 this.year = date.getFullYear(); // 年, int
 this.mon = date.getMonth()+1; // 月分, int
 this.da = date.getDate(); // 日期, int
 this.day = date.getDay(); // 星期, int


 var hour = date.getHours(); // 時,int
 var minu = date.getMinutes(); // 分,int
 var sec = date.getSeconds(); // 秒,int
 
 // 毫秒數/1000 ,這裡主要是為瞭做幀動畫
 var minuScond = date.getMilliseconds()/1000;

 var second; // 秒,計算秒旋轉的角度, float
 var minute; // 分,計算分鐘的角度,float
 var ho; // 小時,計算小時的角度,float

 if(minuScond > 0.8){
 second = Math.ceil(sec+ minuScond);
 second = second >= 60? 0:second;
 } else {
 second = sec+ minuScond;
 }
 // 秒鐘到瞭59,分鐘要過渡
 if(sec === 59) {
 if(minuScond >= 0.8){
  minute = Math.ceil(minu+ minuScond);
  minute = minute >=60 ? 0: minute;
 } else{
  minute = minu + minuScond;
 }
 } else{
 minute = minu;
 }
 // 秒數到瞭59和分鐘數到瞭59;時針要過渡
 if(sec === 59 && minu===59){
 if(minuScond >= 0.8){
  ho = Math.ceil(hour+ minuScond);
  ho = ho >=24 ? 0: ho;
 } else{
  ho = hour + minuScond;
 }
 } else{
 ho = hour;
 }
 this.h = ho; // 小時
 this.m = minute; // 分鐘
 this.s = second; // 秒鐘
 }
 }
 var clock = new Clock(ctx);
 clock.init();
</script>
</body>
</html>

以上就是本文的全部內容,希望對大傢的學習有所幫助,也希望大傢多多支持WalkonNet。

推薦閱讀: